BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego, sporządzony zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) niżej wymienionych:
- nieruchomość gruntowa, ozn. nr geod. 87/33, o pow. 283 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, ujawniona w KW 13031,
- nieruchomość gruntowa, ozn. nr geod. 87/35, o pow. 225 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej 7, ujawniona w KW 13031.
- nieruchomość gruntowa, ozn. nr geod. 90/2, o pow. 575 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej, ujawniona w KW 13031
Nieruchomości gruntowe ozn. nr geod. 87/33 i 87/35 objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w którym występują jako teren przeznaczony na magazyny, składy, produkcję z ewentualnym mieszkaniem właściciela nieruchomości.
Nieruchomość gruntowa ozn. nr geod. 90/2 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w którym występuje jako teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej adaptowanej.
Do obsługi powyższego terenu przewidziana jest tylko ulica Boczna
Cena netto łączna dla powyższych nieruchomości - 29.761,00 zł
1.Powyższe nieruchomości gruntowe przeznaczone są do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego w wykonaniu uchwały nr LI/19/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 25 marca 2010 roku, na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2.W drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego zostanie wyłoniony jeden nabywca dla wszystkich trzech wyżej wymienionych nieruchomości, który pokrywa koszt spisania aktu notarialnego, koszty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Cena sprzedaży wymagalna jest na rzecz sprzedawcy przed spisaniem umowy notarialnej i nie podlega rozłożeniu na raty.
3.Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości jest opodatkowana 22% podatkiem VAT.
4.Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony po okresie wywieszenia niniejszego wykazu na tablicy ogłoszeń.
5.Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, na okres od 23.04.2010 roku do 14.05.2010 roku a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego urzędu,

Data powstania: piątek, 23 kwi 2010 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2010 08:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 maj 2010 10:03
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1646 razy