BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ruciane-Nida”

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków wspólnotowych w okresie od 9 października 2010 roku do 8 października 2014 roku.

Gmina Ruciane-Nida jako Wnioskodawca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion - w oparciu o art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) – ogłasza otwarty nabór Partnerów będących organizacjami pozarządowymi - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) - w celu wspólnej realizacji projektu mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Liderem konsorcjum będzie gmina Ruciane-Nida. Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Ruciane-Nida w woj. Warmińsko-Mazurskim.

  Projekt zakłada:
 • całkowite pokrycie kosztów dostępu do Internetu w wybranych gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem (przez okres 3 lat),
 • pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania w wybranych gospodarstwach domowych,
 • przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników końcowych projektu z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia innych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet (z wykluczeniem szkoleń zawodowych),
 • dofinansowanie kosztów operacyjnych, kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników JST i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z JST, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania oraz kosztów działań koordynacyjnych zmniejszających problem wykluczenia cyfrowego, np. wyposażenie w sprzęt komputerowy i utrzymanie dostępu do Internetu w jednostkach podległych beneficjentowi (w tym: biblioteki publiczne, publiczne instytucje kultury, szkoły, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze położone na obszarze działania beneficjenta i publiczne domy pomocy społecznej),
 • dofinansowanie promocji projektu na obszarze objętym projektem.

  Do grupy docelowej działania PO IG 8.3 eInclusion wlicza się:
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej;
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
 • rodziny zastępcze.

  Do zadań powierzonych Partnerowi będzie należało:
 1. pomoc przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej wraz ze wszystkimi załącznikami zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytucji Wdrażającej;
 2. wsparcie doradcze w toku planowanych działań inwestycyjnych (projekt, budowa, instalacja i konfiguracja infrastruktury ICT niezbędnej do dostarczania internetu o przepustowości kanału nie mniejszej niż 144 kbit/s na terenie objętym projektem);
 3. wsparcie techniczne w zakresie efektywnego przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie objętym projektem;
 4. przeprowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu;
 5. wsparcie zespołu zarządzającego na etapie realizacji projektu;
 6. przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji projektu.

  Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny zawierać:
 1. informacje na temat wkładu Partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe),
 2. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji realizacji projektu – przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w grupie Beneficjentów Ostatecznych spełniających kryteria PO IG 8.3 eInclusion.
 3. propozycję podziału projektu na poszczególne zadania z podaniem budżetu dla danego zadania,
 4. przedstawienie rodzaju i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz z uzasadnieniem.
 5. przedstawienie harmonogramu realizacji poszczególnych zadań w projekcie,
 6. przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów projektu,
 7. przedstawienie zasad i narzędzi autoewaluacji projektu.

Potencjalni Partnerzy powinni przygotować ofertę zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zawartymi w systemie realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i obowiązującym w tym obszarze stanie prawnym oraz z uwzględnieniem wytycznych IP/IP2 oraz zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacje dostępne są na stronie http://www.wwpe.gov.pl/.

  Wraz z ofertą należy przedłożyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności;
 3. aktualny statut podmiotu;
 4. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów;
 5. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego);
 6. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, w tym również jako partner w projektach;
 7. Uzyskane referencje pozyskania środków unijnych dla projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu o wartości projektu nie mniejszej niż 5 000 000 zł.
 8. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu

  Przy wyborze Partnera oceniana będzie w szczególności:
 1. zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 2. oferowany wkład potencjalnego Partnera w realizację projektu,
 3. kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,
 4. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 5. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

Termin i forma składania ofert: Od 20 kwietnia 2010r. do 12 maja 2010r. do godz. 14.00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór partnerów na realizację projektu PO IG 8.3 eInclusion”. Ofertę można złożyć osobiście pod adresem:

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

lub przesłać pocztą na w/w adresy. Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego. Publikacja wyników naboru nastąpi do 17 maja 2010r. do godz. 15.30. Wyniki będą publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wybrani Partnerzy zostaną dodatkowo poinformowani drogą listową i e-mailową.

Burmistrz
Leszek Marek Gryciuk

UWAGA: Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do: negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania, wyłonienia więcej niż jednego partnera i unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 kwi 2010 14:10
Data opublikowania: wtorek, 20 kwi 2010 14:26
Data przejścia do archiwum: czwartek, 13 maj 2010 08:28
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2474 razy