BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Wejsunach, objętą księgą wieczystą 15570.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa ozn. nr geod. 61/2
2. Powierzchnia nieruchomości:
- 800 m2
3. Opis nieruchomości:
- przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu zabudowanego budynkami stanowiącymi własność nabywców.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do sprzedaży w wykonaniu uchwały nr LI/17/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 25 marca 2010 roku.
5. Cena nieruchomości gruntowej:
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień 7 kwietnia 2010 roku w kwocie brutto 31.752,08 zł
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 26 lutego 2092 roku, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie brutto 25.452,00 zł.
- zgodnie z art. 69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywcy zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Ruciane-Nida kwoty ustalonej według wyliczenia:
31.752,08 zł - 25.452,00 zł = 6.300,08 zł brutto, w tym cena netto 5.164,00 zł plus 22% VAT stanowiący kwotę 1.136,08 zł.
6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- przed spisaniem umowy notarialnej kwota sprzedaży winna być na koncie sprzedawcy,
- koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponoszą nabywcy.
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu.


Data powstania: piątek, 21 maj 2010 11:14
Data opublikowania: poniedziałek, 24 maj 2010 13:47
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 09:14
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1753 razy