BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonegoNa podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida:
- ozn. nr geod. 87/33, o pow. 283 m2, położona Ruciane-Nida ul. Boczna,
- ozn. nr geod. 87/35, o pow. 225 m2, położona Ruciane-Nida ul. Mazurska 7,
obie przeznaczone na magazyny, składy, produkcję z ewentualnym mieszkaniem właściciela nieruchomości.
- ozn. nr geod. 90/2, o pow. 575 m2, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej,
stanowiąca teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej adaptowanej.
Powyższe trzy nieruchomości sprzedawane są łącznie dla jednego nabywcy.
Cena wywoławcza netto 29.761,00 zł, wadium 5.500,00 zł,
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
2 lipca 2010 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2010 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 28 czerwca 2010 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i koszty sądowe ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Al. Wczasów 4, pokój nr 2 i 3, tel. 87/4254452 i 87/4254454, fax 0/87/4254456.
Data powstania: piątek, 28 maj 2010 12:13
Data opublikowania: piątek, 28 maj 2010 12:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lip 2010 11:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2077 razy