BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 oraz art. 56 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 12 marca 2008 r. wpłynął wniosek:

Nadleśnictwa Maskulińskiego
ul. Rybacka 1
12-220 Ruciane-Nida

dotyczący:

zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak GN-7624/11/08 z dnia 5 listopada 2008 r. dla zamierzenia polegającego na przebudowie (zmianie nawierzchni) drogi - dojazdu przeciwpożarowego o nawierzchni żwirowej na bitumiczną o szerokości 5,5 m wraz z poboczami po 1,25 m szerokości oraz rowami odwadniającymi, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, z uwagi na to, że przedmiotową decyzją nie objęto wszystkich działek, na których ma być realizowana planowana inwestycja.

Ze względu na fakt lokalizacji inwestycji na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „PUSZCZA PISKA” (kod obszaru: PLB280008), utworzonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.), przedsięwzięcie zalicza się do tzw. III grupy przedsięwzięć, ujętych w art. 51 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy Prawo ochrony środowiska.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 17 maj 2010 13:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 cze 2010 09:14
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1809 razy