BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 4

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 25.05.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Niedźwiedzi Róg, Onufryjewo, Głodowo, Głodowo Rybackie, Wejsuny, Warnowo, Końcewo i Piaski w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pyt nr 1 W związku z tym, że Zamawiający dopuścił zastosowanie urządzeń równoważnych wobec pierwotnie dobranych w dokumentacji projektowej prosimy o odpowiedź czy na etapie składania oferty przetargowej należy do kosztorysów dołączyć tabelę z elementami zamiennymi (równoważnymi), które ujęto w kalkulacji przetargowej?

Odp. Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie ze SIWZ - Załącznik nr 8 (Wzór umowy) § 4 pkt1 ppkt 12 i pkt 3 Wykonawca przekaże Zamawiającemu na etapie realizacji umowy.

Pyt. Nr 2 W jaki sposób należy udokumentować równoważność zamiennych urządzeń (Zamawiający powinien mieć możliwość oceny technicznej zamienników)? Czy na etapie składania dokumentacji przetargowej dostarczyć do nich karty katalogowe, dokumentacje techniczno-ruchowe z dokładną budową, jego parametrami oraz zasadą działania i eksploatacji oraz uzyskać zgodę firmy projektowej na stosowanie zamienników?

Odp. Zgodnie ze SIWZ na etapie realizacji umowy.

Pyt. Nr 3 Czy na etapie składania dokumentacji przetargowej należy dostarczyć niezbędne atesty (np. PZH), certyfikaty i deklaracje zgodności do urządzeń zamiennych?

Odp. Odpowiedź jak wyżej.

Pyt. Nr 4 Czy w przypadku gdyby ubiegający się o zamówienie nie załączył na etapie składania oferty przetargowej tabeli z elementami zamiennymi i uzyskał zamówienie od Zamawiającego będzie on musiał zastosować przy realizacji inwestycji urządzenia przyjęte pierwotnie w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe?

Odp. Szczegółowy kosztorys ofertowy zgodnie ze SIWZ na etapie realizacji umowy.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.


Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: środa, 26 maj 2010 11:40
Data opublikowania: środa, 26 maj 2010 11:52
Data przejścia do archiwum: środa, 9 cze 2010 13:26
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2178 razy