BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Mazurska
2. Numer działki :91
3. Powierzchnia działki : 196 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 6757
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 5, o powierzchni użytkowej 74,50 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na II piętrze (poddaszu) budynku wielolokalowego nr 3 w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej. Do lokalu mieszkalnego nr 5 przynależy piwnica o pow. 21,70 m2 i pomieszczenie na strychu o powierzchni 25,10 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 121,30/362,82 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 3 składa się z 6 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu zawartą na w/w lokal na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 79.759,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięc złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 7.641,00 zł (słownie; siedem tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 7.975,90 zł.
(słownie złotych : siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy). Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVI/87/91 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 28 listopada 1991 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 1.993,97 zł od której stosuje się bonifikatę w wysokości 90%, czyli 199,39 zł + 22% VAT tj. 43,86 zł = 243,25 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 79,75 zł + 22%VAT tj. 17,54 zł = 97,29 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
9. Nabywca uiści należność w kwocie 7.975,90 zł + 243,25 zł + koszt przygotowania dokumentacji sprzedaży, w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane -Nida.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 4.06.2010 roku do dnia 25.06.2010 roku.


Data powstania: piątek, 4 cze 2010 12:57
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2010 10:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 cze 2010 10:08
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1863 razy