BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 208, o pow. 821 m2, poł. Ruciane-Nida ul. Polna objętą księgą wieczystą OL1P/00004320/1.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi, ozn. nr geod. 208,
2. Powierzchnia nieruchomości gruntowej:
- 821 m2
3. Opis nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
- przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa o powierzchni 821 m2 położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Polnej, zabudowana domem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność nabywcy.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość opisana w punkcie 3 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego, w wykonaniu uchwały nr XXXVII/48/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 kwietnia 2009 roku. W miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego przeznaczona jest jako: -M- tereny o funkcji mieszkalnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych dla sąsiedztwa. Zabudowa istniejąca adaptowana wraz z budynkami gospodarczymi.
5. Wartość nieruchomości :
- operat szacunkowy nieruchomości objętej niniejszym wykazem został wykonany 25.09.2009 roku przez rzeczoznawcę majątkowego, według którego:
- wartość netto działki ozn. nr geod. 208 stanowi kwota 50.500,00 zł
- wartość netto przedmiotowej działki i zabudowań istniejących na gruncie stanowi kwota 314.500,00 zł.
Wartość wzniesionych zabudowań znacznie przekracza wartość gruntu, dlatego Gmina Ruciane-Nida przenosi własność działki na rzecz właściciela wzniesionych zabudowań na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego.
6. Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej:
Cena sprzedaży zostaje ustalona w kwocie 50.500,00 zł od której zostanie zastosowana bonifikata zgodnie z uchwałą nr LIII/39/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 27 maja 2010 roku wynosząca:
a/ w przypadku jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży - 90%
b/ w przypadku rozłożenia na raty ceny sprzedaży – 80%
7. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- przed spisaniem umowy notarialnej kwota sprzedaży winna być na koncie sprzedawcy,
koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponosi nabywca.
8. Termin spisania protokołu uzgodnień w sprawie sprzedaży nieruchomości:
- protokół uzgodnień z nabywcą zostanie spisany po upływie terminu podania do publicznej wiadomości niniejszego wykazu.
9. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu.Data powstania: piątek, 25 cze 2010 13:32
Data opublikowania: piątek, 25 cze 2010 13:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 lip 2010 09:43
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2338 razy