BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej, objętą księgą wieczystą OL1P/00032473/3.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. nr geod. 117
2. Powierzchnia nieruchomości:
- 4.167 m2
3. Opis nieruchomości:
- przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym własność nabywców.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest:
a/ w części jako 19U – istniejący obiekt usług gastronomicznych – adaptowany,
b/ w części jako 8KDW-D8/1x4,5/ - ciąg nowej ulicy z chodnikiem jednostronnym
c/ w części jako 49 U – teren projektowanych usług, handlu i gastronomii w obiektach na działkach w zabudowie szeregowej.
Przeznaczona jest do sprzedaży w wykonaniu uchwały nr XLVIII/7/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 28 stycznia 2010 roku.
5. Cena nieruchomości gruntowej:
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego wg cen na dzień 30 kwietnia 2010 roku w kwocie netto 293.700,00 zł.
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 24 stycznia 2095 roku, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie netto 212.110,00 zł.
- zgodnie z art. 69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywcy zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Ruciane-Nida kwoty ustalonej według wyliczenia:
293.700,00 zł – 212.110,00 zł = 81.590,00 zł netto. Cena brutto wyniesie 99.539,80 zł, w tym 22% podatek VAT stanowiący kwotę 17.949,80 zł.
6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- na wniosek nabywcy cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty roczne lub może być wniesiona jednorazowo przed spisaniem umowy notarialnej. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
- koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponoszą nabywcy.
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu.
Wykaz niniejszy wywieszono na tablicy ogłoszeń
w budynku tutejszego Urzędu od dnia 9.07.2010 roku do dnia 30.07.2010 roku.

Data powstania: piątek, 9 lip 2010 11:31
Data opublikowania: piątek, 9 lip 2010 09:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 2 sie 2010 08:44
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1842 razy