BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

o podaniu do publicznej wiadomości
Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW, działka nr 50, obręb Niedźwiedzi Róg, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Trading Investments Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Józefa Dubiskiego 15, 10-759 Olsztyn.

Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-WOPN-6632-0003-045/10/tb z dnia 25 maja 2010 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/26-01/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.Sporządziła:
K. Dawid
(087) 42-54-454
Data powstania: wtorek, 6 lip 2010 12:13
Data opublikowania: wtorek, 6 lip 2010 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lip 2010 07:52
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1728 razy