BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

„Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej ”
Gmina Ruciane-Nida reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 45232430-5, 45200000-9, 45231300-8, 45233124-4
Termin realizacji zamówienia: do 31.05.2011 r.
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej o wydajności max. 1780 m3/d w szczególności:
a) roboty w zakresie budowy urządzeń do uzdatniania wody;
b) roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektów budowlanych:
c) roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków;
d) drogi dojazdowe
Szczegółowy zakres prac został ujęty w dokumentacji projektowej (do wglądu u Zamawiającego), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1500, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa dnia 09 sierpnia 2010 r., godz. 930.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09 sierpnia 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełnienie tego warunku jest wykazanie, że wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie obiektów z ujęciami i uzdatnianiem wody lub oczyszczalni ścieków wraz z systemem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki o wartości większej lub równej 1.000.000 zł brutto, wraz z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz z którego wynikać będzie, iż była to budowa obiektów wymaganych przez Zamawiającego.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Za spełnienie tego warunku jest złożenie dokumentów::
a) wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej:
- jedną osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonania, których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane tej specjalności,
- jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych;
- jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacji w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający dopuszcza dysponowanie kilkoma osobami, których uprawnienia budowlane łącznie pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika robót w zakresie objętym umową.
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku jest wykazanie, iż Wykonawca posiada:
a) środki finansowe lub zdolności kredytowe w wysokości min. 1.000.000 zł:
b) posiada opłaconą polisę na kwotę min. 1.000.000 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
8. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
9. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków od Wykonawców .
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale VI SIWZ. Ocena spełnienia warunków postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wskazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
10. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
11. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 pkt 4 po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
12. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy.
13. Do FORMULARZA OFERTOWEGO według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ należy dołączyć poniższe dokumenty i oświadczenia.
14. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia określony został przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ – Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie w zakresie art. 22 ust 1 ustawy P.z.p.
a) oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. zawarte jest w FORMULARZU OFERTOWYM.
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Wykonawców,
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, zakresu, wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ,
3) wykaz osób, zawierający imię i nazwisko, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w poszczególnych branżach wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ,
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wymienione w ww. wykazie osób), posiadają wymagane uprawnienia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 3 – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,
5) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
7) Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p.. potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
15. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p. wymaga się wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust.1 pkt 4 lit a) SIWZ dotyczącego tego przedmiotu. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
16. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 5 Rozdziału VI SIWZ.
17. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów;
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – według załącznika nr 2a do SIWZ,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy P.z.p., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert,
6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert,
18. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć:
1) komplet wymaganych dokumentów z ust. 5 Rozdziału VI SIWZ wystawionych na każdy podmiot indywidualnie,
2) pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne,
3) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Dokument ten winien być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
19. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru – pełnomocnictwo (a).
20. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt 2), 4), 5) i 6), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.
2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.
21. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt 3) Rozdziału vi siwz składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
22. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8 i 9 Rozdziału VI SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
23. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
24. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
1) Wadium może być wniesione w jednej lub następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym),
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3) Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie. Do oferty należy wówczas dołączyć oryginał lub kserokopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego.
4) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
5) Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
6) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
7) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13).
8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
9) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
13) Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
25. Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
2) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:
a) zawieszenia robót przez Zamawiającego,
b) szczególnie niekorzystnych warunkach atmosferycznych,
c) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron umowy
d) siły wyższej,
3) zmiany wynagrodzenia , które przysługiwać będzie Wykonawcy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej.
Podstawą do zmiany wynagrodzenia będzie sporządzony przez Wykonawcę kosztorys na roboty wynikające ze zmiany dokumentacji projektowej według cen określonych w kosztorysie ofertowym.,
4) Dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje inspektora nadzoru oraz kierownika robót.


Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 23 lipca 2010 r.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 lipca 2010 r.

Projekt „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem wody surowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Akacjowej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”.

Burmistrz Miasta i Gminy
w Rucianem-Nidzie

Leszek Marek Gryciuk
Data powstania: piątek, 23 lip 2010 10:40
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2010 14:41
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 sie 2010 12:02
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2353 razy