BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Wygryny gmina Ruciane-Nida (kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł. ok. 4,5 km, tłoczna o łącznej dł. ok. 1,7 km, przepompownie ścieków wraz z ogrodzeniami w ilości 9 szt.)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
w zakresie procedury przetargowej: Jerzy Waszkiewicz - Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
w zakresie przedmiotu zamówienia: Kazimierz Murawski - Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 36, w godz. 800- 1400, pokój nr 10.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 15 czerwca 2004 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 czerwca 2004 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %
Data powstania: piątek, 23 kwi 2004 10:59
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 16 cze 2004 07:33
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2765 razy