BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA NR 1, 2, 3, 4 DO TRESCI SIWZ

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek w gminie Ruciane-Nida”,
W związku z zapytaniem nr 1, 2, 3 i 4 z dnia 17 i 18.08.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wólka, Osiniak, Śwignajno, Wojnowo, Ukta, Nowa Ukta, Gałkowo i Zameczek w gminie Ruciane-Nida”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 223, poz. 1655 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie udziela odpowiedzi:
Zapytanie nr 1
Ad. 1 i 2
Projektant dopuszcza zastosowanie zarówno studni betonowych jak i z PEHD. Podkreślamy, że dla UZT 1-pompowych średnica wewnętrzna studni betonowych wynosi 1,0 m, do UZT 2-pompowych  1,2 m.
Dla UZT z PEHD średnica  0,8 m – rozwiązanie 1-pompowe lub 1,0 m – rozwiązanie 2-pompowe.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w ofertach należy przyjąć ilość UZT 1-pompowych – 425 szt.
UZT 2-pompowych – 3 szt. (pompownie na sieci).
UZT 2-pompowych – 3 szt. (obiekty inne niż mieszkaniowe).
Ad. 3 Należy uwzględnić koszt studni odpowietrzających 1200 w ilości 82 szt. Brakujące studnie należy skalkulować razem z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi.
Ad. 4 Płyty drogowe mają być zastosowane jako nowe. .
Zapytanie nr 2
Ad. 1, 2. i 3. Opracowanie dokumentacji projektowej dla gminy poprzedzone zostało koncepcją i wyborem technologii. Inwestor zatwierdził koncepcję opartą o technologię Presskan.
Projektant zaprojektował system wysokociśnieniowy k.s. w oparciu o obliczenia hydrauliczne dostawcy technologii.
Wszelkie zmiany proponowane obecnie przez Wykonawców-Oferentów wymagałyby wykonania obliczeń hydraulicznych systemu i ewentualnych korekt w doborze średnic przewodów.
Projektant nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne wprowadzenie takich zmian.
Wykonawca musi dostosować się do zapisów z treści SIWZ Rozdział III pkt 3, tj. „…Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów o nie gorszych parametrach od zaproponowanych w SIWZ ….” .
Zapytanie nr 3
Ad. 1 Należy uwzględnić koszt studni odpowietrzających 1200 w ilości 82 szt. Brakujące studnie należy skalkulować razem z zaworami odpowietrzająco-napowietrzającymi.
Ad. 2 Płyty drogowe w ilości 80m2 mają być zamontowane jako nowe.
Ad. 3 Parametry techniczne agregatu prądotwórczego należy uzgodnić z jego dostawcą (projektant nie wskazuje producenta) przyjmując, iż w przypadku zaniku energii elektrycznej agregat prądotwórczy musi podtrzymać pracę jednej pompy. Moc silnika projektowanej pompy przyjęto na poziomie 4,7 kW (pkt. 2.5 projektu). Nie jest możliwe na etapie projektowania dobranie konkretnego agregatu prądotwórczego, jeżeli dopuszcza się możliwość zastosowania różnych pomp, których moc silników może się różnić.
Tryb postępowania Wykonawcy - Oferenta powinien być następujący:
- oferta od dostawcy przepompowni z pompami określonego producenta (moc silników),
- znając moc silnika można dobrać agregat prądotwórczy (zapytanie do dostawcy); Dostawca dobiera również wentylator wyciągowy.
Ad. 4 Proszę pozycję tę pominąć – nie wchodzi w zakres przetargu.
Ad. 5 W ofercie należy ująć koszty przyłącza wodociągowego do PS z wodomierzem i pozostałą armaturą.
Ad. 6 Ilość kształtek elektrooporowych, prosimy o przyjęcie dla:
- Śwignajna – 33 szt,
i pominięcie poz. 61 dla Wólki.
Ad. 7 Należy wykonać odcinek przewodu tłocznego spinającego PS z istniejącym przewodem tłocznym. Długość przewodu tłocznego łącznie z kształtkami ok. 7,5m.
Ad. 8 Prosimy o przyjęcie długości rur ochronnych jak dla przewiertów.
Ad. 9 Właściwa długość rur - 900 m.
Ad. 10 Właściwa długość rur – 1700 m.
Ad. 11 W projekcie występują dwie studnie rozprężne tworzywowe, nie występują studnie z zaworem Dn20, a studnie rewizyjne do ewentualnego przeczyszczenia rurociągu w ilości 7 szt.
Zapytanie nr 4
Ad. 1 i. 2
Stacja dozowania chemikaliów jest jednym z elementów nadbudowy typowej przepompowni ścieków opartej na pompach zatapialnych, w związku z tym należy ją wkalkulować w cenę ofertową.
Na rys. nr 5 w projekcie k.s. dla m. Śwignajno przedstawiono ideę rozwiązania.
Wyspecjalizowani dostawcy typowych przepompowni ścieków oferują dostawy takich przepompowni wyposażonych zarówno w stację dozowania chemikaliów jak i agregat prądotwórczy. Określenie szczegółowych rozwiązań stacji dozowania na etapie projektowania nie jest potrzebne, bo dostawcy dysponują swoimi rozwiązaniami typowymi.
Koszt biofiltru należy przedstawić w ofercie. Zdajemy sobie sprawę, że jest to obarczone ryzykiem ale dopiero w pierwszym okresie eksploatacji można stwierdzić jakie powinny być parametry i czy w ogóle będzie potrzebny.
Ad. 3., 4. i 5.
Projektant dopuszcza zastosowanie zarówno studni betonowych jak i z PEHD. Podkreślamy, że dla UZT 1-pompowych średnica wewnętrzna studni betonowych wynosi 1,0 m, do UZT 2-pompowych  1,2 m.
Dla UZT z PEHD średnica  0,8 m – rozwiązanie 1-pompowe lub 1,0 m – rozwiązanie 2-pompowe.
Jednocześnie wyjaśniamy, że w ofertach należy przyjąć ilość UZT 1-pompowych – 425 szt.
UZT 2-pompowych – 3 szt. (pompownie na sieci).
UZT 2-pompowych – 3 szt. (obiekty inne niż mieszkaniowe).

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu:
- treść zapytania nr 1
- treść zapytania nr 2
- treść zapytania nr 3
- treść zapytania nr 4

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 20 sie 2010 08:47
Data opublikowania: piątek, 20 sie 2010 09:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 sie 2010 08:37
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2319 razy