BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 16, o powierzchni użytkowej 56,15 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju, usytuowany na IV piętrze budynku wielolokalowego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 16 przynależy piwnica o pow. 3,28 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 56,15/1028,36 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego wynosi 96.603,00 zł (98%)słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy złote. Wartość rynkowa udziału w gruncie wynosi 1.689,00 zł (2%) słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych. Łączna wartość wynosi 98.292,00 zł (100%). Cena wywoławcza będzie stanowić 98.292,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXIX/100/2008 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 27.11.2008 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 8. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie, przed spisaniem umowy notarialnej a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży
10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 3.09.2010roku do dnia 24.09.2010 roku.Data powstania: piątek, 3 wrz 2010 10:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 wrz 2010 10:23
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1633 razy