BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 17 sierpnia 2010 r. wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S p. z o.o., ul. Kwiatowa 6A, 12-221 Ruciane-Nida, dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,4 MW – kompleksowa przebudowa systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2, na działkach nr: 192/284 oraz 192/339, 192/289, 205/2, 205/4, 206/23 i 206/17, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S p. z o.o., ul. Kwiatowa 6A, 12-221 Ruciane-Nida.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Data powstania: poniedziałek, 6 wrz 2010 11:05
Data opublikowania: poniedziałek, 6 wrz 2010 11:21
Data przejścia do archiwum: środa, 29 wrz 2010 07:57
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1627 razy