BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 88 ust 3, a także art. 68 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława, działającego w imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad oddział w Olsztynie, po otrzymaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-556/10/az z dnia 24 sierpnia 2010 r oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/37/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r.


p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ul. Mazurskiej w miejscowości Ruciane-Nida, od ronda w km 104+397 drogi krajowej nr 58, na działkach nr: 104/8, 104/13, 104/12, 105/1 oraz 96/4, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.u z a s a d n i e n i e

Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława, działający w imieniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad oddział w Olsztynie wystąpił w dniu 21 stycznia 2010 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ul. Mazurskiej w miejscowości Ruciane-Nida, od ronda w km 104+397 drogi krajowej nr 58, na działkach nr: 104/8, 104/13, 104/12, 105/1 oraz 96/4, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz z stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) należy do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida oraz na Specjalnym Obszarze Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008), który został ustanowiony na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.). Przedsięwzięcie to nie jest bezpośrednio związane z ochroną tych obszarów, ani też nie wynika z tej ochrony, w związku z czym może negatywnie oddziaływać na cele i przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000 oraz ich integralność.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na „Budowie drogi dojazdowej wzdłuż ul. Mazurskiej w msc. Ruciane Nida od ronda w km 104+397 drogi krajowej nr 58”, na działkach nr: 104/8, 104/13, 104/12, 105/1 oraz 96/4, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Projektowana droga dojazdowa ma zapewnić wyjazd z drogi technologicznej na zaplecze punktów gastronomicznych zlokalizowanych przy ulicy Dworcowej w msc. Ruciane – Nida. Obecnie wjazd na zaplecze gastronomi odbywa się z drogi krajowej nr 58. Wyjazd z zaplecza gastronomii w trakcie przebudowy drogi krajowej nr 58 został zlikwidowany (w miejscu wyjazdu powstało rondo). Obecnie dojazd do zaplecza zaopatrzenia jest bardzo utrudniony ze względu na brak możliwości wyjazdu.
Projektowana droga dojazdowa ma być drogą jednokierunkową od ulicy Dworcowej w kierunku ulicy Mazurskiej o szerokości 3,50 m i będzie dopuszczona do ruchu tylko dla transportu zaopatrzenia znajdujących się przy niej punktów gastronomicznych.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych,
Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Po dokonaniu gruntownej analizy w ocenie organu, ze względu na rodzaj i skalę inwestycji oraz na fakt, że w wyniku realizacji przedsięwzięcia zachowana zostanie dotychczasowa funkcja terenów objętych inwestycją, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz na cele i przedmiot ochrony ww. obszarów, jak również nie naruszy ich integralności. Ponadto w okresie eksploatacji przedsięwzięcia emisja spalin i hałasu do środowiska zostanie ograniczona w stosunku do stanu istniejącego za względu na poprawę nawierzchni drogowej, co wpłynie na poprawę płynności ruchu pojazdów.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i małoznaczący. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe. Tym samym należy stwierdzić, że nie przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.
Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu pismem znak ZNS-4316/37/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. , jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak RDOŚ-28-WOOŚ-6613-556/10/az z dnia 24 sierpnia 2010 r. wyrazili opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.


Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.


P o u c z e n i e

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Data powstania: piątek, 10 wrz 2010 09:50
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2010 09:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 wrz 2010 13:28
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2094 razy