BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów
2. Numer działki : 143/1
3. Powierzchnia działki : 1.072 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 29556
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 3, o powierzchni użytkowej 50,41 m2, składający się z 2 pomieszczeń użytkowych, korytarza i 2 wc, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego nr 11 w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu użytkowego następuje sprzedaż udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 1281/10000 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalno-użytkowego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
6. Wartość rynkowa brutto lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie wynosi 106.255,00 zł słownie: sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych. Cena wywoławcza brutto będzie stanowić 106.255,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr LV/62/2010 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 26 sierpnia 2010 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 8. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży
10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 11. Sprzedaż jest opodatkowana 22% podatkiem VAT. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17.09.2010 roku do dnia 8.10.2010 roku.

Data powstania: piątek, 17 wrz 2010 13:09
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2010 09:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 paź 2010 08:27
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1710 razy