BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy

„Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida”
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 423 10 36, fax 087 425 44 56, www.bip.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na „Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Wspólny Słownik Zamówień - CPV – 50232100-1
Termin realizacji zamówienia: od 01.11.2010 r. do 31.10.2013 r.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulic i dróg polegającego na :
a) dokonywaniu raz w tygodniu oględzin oświetlenia ulicznego i parkowego w celu wykrywania uszkodzeń mechanicznych i awarii;
b) dokonywaniu oględzin sieci oświetlenia ulic i dróg oraz punktów pomiarowo – rozliczeniowych raz na kwartał, a także sporządzaniu protokołu oględzin
i oceny stanu technicznego w oparciu, o który dokonywana będzie konserwacja poszczególnych urządzeń oraz przekazywaniu informacji faxem lub pismem na adres Zamawiającego;
c) naprawie uszkodzonych: styków, połączeń, przewodów w oprawach i słupach, wnęk bezpiecznikowych, końcówek kabli itp.;
d) wymianie uszkodzonych elementów oświetlenia ulic i dróg, a w szczególności: bezpieczników, główek bezpieczników, podstaw do bezpieczników, styczników, fotorezystorów, żarówek, przekaźników zmierzchowych, opraw, wysięgników, słupów, przewodów do tablicach oświetleniowych, kondensatorów w oprawach oświetleniowych, dławików w oprawach oświetleniowych, wkładek topikowych w słupach, kloszy, kabli linii oświetleniowych, zamknięć (drzwiczek) słupowych, opasek zabezpieczających, zegarów sterujących;
e) czyszczeniu opraw łącznie z kloszami oraz wnęk słupów oświetleniowych;
f) konserwacji szafek kablowych, oświetleniowych, tablic oświetleniowych;
g) lokalizacji oraz awaryjnej naprawie uszkodzeń napowietrznej lub kablowej sieci oświetleniowej;
h) sprawdzaniu układów zapłonowych opraw;
i) poprawianiu opasek słupowych;
j) przestawianiu stref czasowych zegarów sterujących w obwodach oświetlenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ;
k) pomiarze: rezystancji, izolacji kabli, napięć i obciążeń;
l) sprawdzaniu stanu ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej urządzeń oświetlenia ulicznego;
ł) zabezpieczaniu zagrożeń powstałych na skutek kataklizmów, wypadków drogowych oraz działań wandali w ramach pogotowia oświetleniowego – dwuosobowego zespołu wyposażonego w specjalistyczny sprzęt.
2) Wymianę wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na nowe energooszczędne na podstawie kwartalnych protokołów podpisanych przez strony umowy, w ilości nie przekraczającej obecnego stanu istniejącego opraw w okresie trwania umowy;
3) Usuwanie skutków działania wandali tj. uzupełnianie brakujących lub zdewastowanych elementów oświetlania ulic i dróg;
4) Montaż zegarów sterujących – astronomicznych w miarę potrzeb,
5) Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
2. Kryteria oceny ofert:
- cena - 100%
3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1, lub pobrać ze strony www.bip.ruciane-nida.pl.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – w przedmiocie procedury zamówienia, tel. 087 425 44 51, w godz. 800- 1500, pokój nr 1.
Artur Chudzik – w przedmiocie zamówienia, tel. 087 425 44 31, w godz. 800- 1500, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
5. Termin składania ofert upływa dnia 05 października 2010 r., godz. 930.
6. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05 października 2010 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
7. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Za spełnienie tego warunku Zamawiający wyznacza dostarczenie dokumentów potwierdzających posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.)
2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy
a) dysponowania co najmniej dwoma osobami, które posiadają uprawnienia wynikające z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) – dołączyć dokumenty potwierdzające. Wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
b) dysponowania co najmniej dwoma osobami posiadającymi kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. 2008, Nr 132, poz. 840) – dołączyć dokumenty potwierdzające. Wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
c) dysponowania co najmniej jednym pojazdem z podnośnikiem dopuszczonym do prac na urządzeniach elektrycznych o wysokości 21 m. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8. Każdy z Wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt 7 ma obowiązek złożyć wszystkie oświadczenia i dokumenty:
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymienione dokumenty muszą być przedłożone łącznie przez wszystkich Wykonawców.
9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczące każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
10. Ocena spełnienia warunków postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił wymagane warunki, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym zobowiązany jest wskazać spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P. z. p. oraz wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy P. z. p. nie później niż na dzień składania ofert.
11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą dokumenty zawierające błędy lub którzy złożą wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
12. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
13. Do oferty (wypełnionego formularza ofertowego), w celu spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., których opis sposobu spełnienia został określony przez Zamawiającego w Rozdziale V SIWZ - należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) oświadczenie w zakresie art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p.
a) oświadczenie a zakresie art. 22. ust. 1 Ustawy zawarte jest w FORMULARZU OFERTOWYM,
b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składane jest w imieniu wszystkich Wykonawców.
2) dokumenty potwierdzające posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
3) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień wynikających z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.).
4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dna 18 lipca 2008 r. w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. 2008, Nr 132, poz. 840).
5) wykaz osób stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
6) wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ.
7) w przypadku jeśli Wykonawca samodzielnie nie spełnia wymaganych warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:
a) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., umożliwiających wykonanie zamówienia tj. wymaganego do realizacji przedmiotowego zamówienia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Dokument ten powinien byś złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
9) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – pełnomocnictwo (a).
14. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy P.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 15.
15. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający żąda oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania – wg wzoru zał. nr 2 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy P.z.p., wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do do osób fizycznych oraz spółek cywilnych (dotyczy każdego ze wspólników będących przedsiębiorcami) oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy P.z.p. – wg wzoru zał. nr 2a do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, wyżej wymienione warunki muszą być spełnione przez każdego z Wykonawców.
16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 15.2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
17. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 16. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
18. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego dotyczącego przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
Ogłoszenie przekazano do publikacji w BZP w dniu 23 września 2010 r.
Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 23 września 2010 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk

Data powstania: czwartek, 23 wrz 2010 12:01
Data opublikowania: czwartek, 23 wrz 2010 12:01
Data przejścia do archiwum: środa, 6 paź 2010 07:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2450 razy