BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

ZAMAWIAJĄCY
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Siedziba:
12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4
Województwo:
warmińsko-mazurskie
RODZAJ PRZETARGU
nieograniczony powyżej 60 000 €
PRZEDMIOT
Usługa: dowóz uczniów do szkół w gminie Ruciane-Nida
OFERTY CZĘŚCIOWE
część 1 - trasa nr 1 (Szeroki Bór - Nida - Ruciane - Ukta - Wejsuny - Łubki)
długość trasy - 98 km, liczba miejsc - 7:
część 2 - trasa nr 2 (Kamień - Iznota - Ukta)
długość trasy - 24 km, liczba miejsc - 6;
część 3 - trasa nr 3 (Zamordeje - Dębowo - Skonal - Kowalik - Ruciane-Nida)
długość trasy - 48 km, liczba miejsc - 10;
część 4 - trasa nr 4 (Lipnik - Niedźwiedzi Róg - Głodowo - Końcewo - Wejsuny - Piaski - Ruciane-Nida - Wygryny - Ruicane)
długość trasy - 87 km, liczba miejsc - 35.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
36 miesięcy (od 1.09.2004 r. do 30.06.2007 r.)
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
2 miesiące od terminu składania ofert
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamuwień publicznych oraz spełniający inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SIWZ
Adres: Urząd Miasta i Gminy, 12-220 Ruciane-Nida , Aleja Wczasów 4, pokój nr 9, fax: 087 4231140
KRYTERIA OCENY OFERTY I ICH WARTOŚĆ
Kryterium
cena 100 %
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Urząd Miasta i Gminy, 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4 , pokój nr 15 (sekretariat)
TERMIN SKŁADANIA OFERT
Data: 20-07-2004 Godzina: 9:00
MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Siedziba zamawiającego, pokój nr 4
TERMIN OTWARCIA OFERT
20-07-2004 Godzina: 9:00
WADIUM
trasa nr 1 - 1600,00 zł
trasa nr 2 - 900,00 zł
trasa nr 3 - 900,00 zł
trasa nr 4 - 2000,00 zł
KONTAKT
Siedziba zamawiającego, tel. 087 4231036
W zakresie przedmiotu zamówienia:
Grażyna Jagłowska
W zakresie procedury przetargowej:
Jerzy Waszkiewicz
Data powstania: czwartek, 27 maj 2004 07:33
Data opublikowania: środa, 16 cze 2004 11:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 5 sie 2004 09:32
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 3218 razy