BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kolejowa
2. Numer działki : 205/3
3. Powierzchnia działki : 531 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 18454
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 9, o powierzchni użytkowej 28,30 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni i łazienki, usytuowany na parterze budynku wielolokalowego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej. Do lokalu mieszkalnego nr 9 przynależy piwnica o pow. 3,10 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 28,30/1028,36 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 8 składa się z 24 lokali mieszkalnych. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XVIII/141/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 28.12.2007 roku została przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz najemcy.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 9 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 57.324,00 zł, słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote oraz wartość rynkowa udziału w gruncie w kwocie 851,00 zł, słownie: osiemset pięćdziesiąt jeden złotych. Cena sprzedaży lokalu, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007 roku została ustalona w kwocie 5.732,40 zł słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i czterdzieści groszy.
7. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie, co stanowi 212,75 zł, zaś po zastosowaniu 90% bonifikaty wyniesie 21,27 zł plus 22% VAT w kwocie 4,67 zł = 25,94 zł, przed spisaniem umowy notarialnej a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie tj. 8,51 zł + 22% VAT stanowiący kwotę 1,87 zł = 10,38 zł. 8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. 9. Nabywca uiszcza należność w kwocie 5.732,40 zł + 25,94 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży , w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 15.10.2010 roku do dnia 5.11.2010 roku.


Data powstania: piątek, 15 paź 2010 11:42
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2010 08:37
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1600 razy