BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity - Dz.U z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) informuje, że przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Rucianem-Nidzie przy ul. Bocznej, objętą księgą wieczystą OL1P/00012814/0.
1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. nr geod. 86/1
2. Powierzchnia nieruchomości:
- 549 m2
3. Opis nieruchomości:
- przedmiotem sprzedaży jest działka gruntu zabudowanego budynkiem określonym w księdze wieczystej jako biurowiec, stanowiącym własność nabywców.
4. Przeznaczenie nieruchomości:
- nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do sprzedaży w wykonaniu uchwały nr LIII/38/2010 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 27 maja 2010 roku.
5. Cena nieruchomości gruntowej:
- wartość rynkowa nieruchomości gruntowej ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego wg cen na dzień 21 września 2010 roku w kwocie brutto 29.284,00 zł.
- wartość prawa użytkowania wieczystego nabywców, trwającego do dnia 16.06.2093 roku, ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie brutto 19.412,00 zł.
- zgodnie z art. 69 w/w ustawy na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości dlatego nabywcy zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Ruciane-Nida kwoty ustalonej według wyliczenia:
29.284,00 zł – 19.412,00 zł = 9.872,00 zł brutto, w tym 22% podatek VAT stanowiący kwotę 1.780,20 zł (8.091,80 zł + 1.780,20 zł = 9.872,00 zł brutto).
6. Terminy wnoszenia kwoty sprzedaży:
- na wniosek nabywcy cena sprzedaży może zostać rozłożona na raty roczne lub może być wniesiona jednorazowo przed spisaniem umowy notarialnej. Kwota rozłożona na raty jest oprocentowana i zabezpieczona hipotecznie.
- koszt aktu notarialnego i opłaty sądowe oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży ponoszą nabywcy.
7. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości:
- wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu,
w okresie od dnia 15.10.2010 roku do dnia 05.11.2010 roku..

Data powstania: piątek, 15 paź 2010 13:25
Data opublikowania: piątek, 15 paź 2010 13:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2010 08:37
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2850 razy