BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/59
3. Powierzchnia działki : 811 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12029
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 56, o powierzchni użytkowej 48,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na II piętrze budynku wielolokalowego nr 7 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej. Do lokalu mieszkalnego nr 56 przynależy piwnica o pow. 4,89 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 48,30/3271,30 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 7 składa się z 60 lokali mieszkalnych. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/17/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 16 marca 2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat.
6. Wartość rynkowa lokalu mieszkalnego nr 56 została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 98.740,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych oraz wartość rynkowa udziału w gruncie w kwocie 749,00 zł, słownie: siedemset czterdzieści dziewięć złotych. Cena sprzedaży lokalu, po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida, z dnia 31.01.2007 roku została ustalona w kwocie 9.874,00 zł słownie: dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery złote.
7. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz sprzedawcy pierwszej opłaty rocznej stanowiącej 25% wartości udziału w gruncie, co stanowi 187,25 zł, zaś po zastosowaniu 90% bonifikaty wyniesie 18,72 zł plus 22% VAT w kwocie 4,11 zł = 22,83 zł, przed spisaniem umowy notarialnej a przez dalszy okres użytkowania wieczystego będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie tj. 7,49 zł + 22% VAT stanowiący kwotę 1,64 zł = 9,13 zł. 8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży. 9. Nabywca uiszcza należność w kwocie 9.874,00 zł + 22,83 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży , w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida.
10.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości. 11. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 z późn. zmianami. 12.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29.10.2010 roku do dnia 19.11.2010 roku.


Data powstania: piątek, 29 paź 2010 11:58
Data opublikowania: piątek, 29 paź 2010 10:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lis 2010 12:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1838 razy