BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie żeglarskiej mini przystani ekologicznej „Ekomarina” wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Kamień, nr działki 40/6, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazury PTTK sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.

Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-0008-112/10/aki z dnia 12 października 2010 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/43/10 z dnia 6 października 2010 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.
Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2010 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2010 12:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lis 2010 14:36
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2021 razy