BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTU

Dotyczy projektu pn. „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane - Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
W związku z projektem pn. „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane - Nida” realizowanym przez Gminę Ruciane – Nida przy wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, niniejszym informuję, że Gmina Ruciane – Nida jest zainteresowana przeprowadzeniem audytu zewnętrznego projektu polegającego na analizie dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazania i rozliczenia otrzymanych środków, procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania oraz sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień Umowy o dofinansowanie. Audyt zewnętrzny zostanie przeprowadzony zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie ustalonymi przez Instytucję Zarządzającą RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl Miejsce realizacji usługi: Urząd Miasta i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida. Termin realizacji: 30 listopada 2010r.

Informacja dot. projektu:
Beneficjent GMINA RUCIANE – NIDA
Tytuł projektu „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane – Nida”, Nr WND-RPWM.03.01-28-006/09
Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś priorytetowa 3. Infrastruktura społeczna
Działanie 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną
Charakterystyka projektu W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie, specjalistyczne pomoce naukowe oraz wyposażenie (stoły, krzesła) na potrzeby wszystkich szkół gminnych (SP nr 1, SP nr 2 w Rucianem – Nidzie, SP w Ukcie, Zespół Szkół Samorządowych Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Rucianem – Nidzie. Sprzęt został zakupiony przez Gminę, a następnie przekazy szkołom. Wartość projektu to 154.113,21zł (UE-113.329,57zł / Gmina-19.999,34zł), gdzie wydatki niekwalifikowane 20.784,30zł. Na potrzeby projektu przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na zakup sprzętu komputerowego (nr 1) oraz pomocy specjalistycznych do szkół (nr 2). Ponadto Beneficjent zlecił: wykonanie studium wykonalności, tablic informacyjno – pamiątkowych oraz nalepek, zamieszczenie ogłoszenia prasowego, dostawę mebli i wyposażenia oraz pomocy naukowych stanowiących wydatek niekwalifikowany w projekcie.

Wymagania względem podmiotu przeprowadzającego audyt zewnętrzny projektu:
1) O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zlecenia.
2) Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:
a) udokumentowane kwalifikacje,
b) udokumentowane doświadczenie:
- w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
- związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
- w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego.
3) Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:
a) wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania,
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,
c) potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego.
d) oferty cenowej określającej cenę netto / brutto usługi.
4) Powyższe dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację zlecenia, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia.

Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:
a) są uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 77, poz. 649.),
b) posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
c) w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzamin pozwalający na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego,
oraz
- posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,
- nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oferty proszę składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „dot. rozpytania na audyt zewnętrzny projektu unijnego” osobiście / listownie w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida (Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida) w terminie do dnia 04.11.2010r. (obowiązuje data wpływu).
Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji po stronie Zamawiającego jest: Pan Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych Urzędu Miasta i Gminy Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, e-mail karol.syta@ruciane-nida.pl).

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida


Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. O ewentualnym wybraniu Państwa oferty zostaniecie Państwo poinformowani poprzez złożenie zamówienia.

Data powstania: wtorek, 26 paź 2010 14:48
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2010 14:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 8 lis 2010 08:37
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3140 razy