BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie publicznego przetargu ustnego nieograniczonego


Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza
publiczny przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych, nie zabudowanych, stanowiących własność Gminy Ruciane-Nida, ujawnionych w KW 12965, położonych w Rucianem-Nidzie przy ul. Dybówek II, niżej wymienionych:
a/ działka ozn. nr geod. 13/7, o pow. 1.174 m2,
cena wywoławcza netto 48.216,00 zł, wadium 9.500,00 zł.
b/ działka ozn. nr geod. 13/8, o pow. 1.166 m2,
cena wywoławcza netto 47.888,00 zł, wadium 9.000,00 zł,
c/ działka ozn. nr geod. 13/14, o pow. 1.455 m2,
cena wywoławcza netto 50.940,00 zł, wadium 10.000,00 zł,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
d/ działka ozn. nr geod. 13/11, o pow. 1.532 m2,
cena wywoławcza 62.919,00 zł, wadium 12.000,00 zł,
przeznaczona pod zabudowę usługową z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
e/ działka ozn. nr geod. 42/2, o pow. 1.300 m2, położona w Gałkowie,
cena wywoławcza brutto 47.970,00 zł, wadium 7.000,00 zł,
przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z budynkiem gospodarczym.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu
20 grudnia 2010 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2010 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział Ruciane-Nida i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 17 grudnia włącznie (pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy notarialnej
3. Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu według stawki 22% podatku VAT. Cena nabycia nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT i kosztem przygotowania dokumentacji do sprzedaży podlega zapłacie jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
4. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem przyczyny. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl .
7. Bliższych informacji można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 0/87/4254452, fax 0/87/4254456.

Data powstania: piątek, 19 lis 2010 12:08
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 10:13
Data przejścia do archiwum: środa, 22 gru 2010 08:05
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2132 razy