BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości gruntowej
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej działki ozn. nr geod. 85, o powierzchni 2700 m2, położonej w m. Osiniak, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczonej pod uprawy rolne. (KW 21154)
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa ww. nieruchomości na okres 3 lat.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 270,00 zł brutto. Do kwoty pierwszego czynszu dzierżawnego będzie doliczony koszt zamieszczenia w prasie treści niniejszego ogłoszenia.
Wadium wynosi 50,00 zł.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2010 r., o godz. 10 00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w terminie do 17 grudnia 2010 r. /włącznie/ w gotówce na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem (pokój nr 1 w tut. Urzędzie).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom postępowania wadium zostanie zwrócone.
3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
5. Postępowanie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu.
6. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
7. Pierwszy czynsz dzierżawny będzie płatny w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy, a za następne lata do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.
8. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
9. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający powiadomi dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
10. Wszelkie koszty dotyczące utrzymania terenu dzierżawy ponosi dzierżawca.
11. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami).
12. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Alei Wczasów 4, pokoju nr 1, tel. 087 4254451.

Data powstania: piątek, 19 lis 2010 10:06
Data opublikowania: piątek, 19 lis 2010 10:13
Data przejścia do archiwum: środa, 22 gru 2010 08:05
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2260 razy