BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
1.Położenie nieruchomości gruntowych:
obręb ewidencyjny Karwica, Gmina Ruciane-Nida.
2.Oznaczenie numerem geodezyjnym:
- 100/3, o pow. 67 m2, zabudowanej trafostacją, wybudowaną ze środków użytkownika wieczystego.
- 100/4, o pow. 1.197 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym w bardzo złym stanie technicznym. Według rzeczoznawcy majątkowego koszt rozbiórki zrównoważy wartość uzyskanych materiałów z rozbiórki. W związku z tym przeniesienie jego własności następuje nieodpłatnie.
- 100/5, o pow. 133 m2, zabudowanej trwałym ogrodzeniem wzniesionym przez użytkownika wieczystego.
- 100/7, o pow. 111 m2, zabudowanej trwałym ogrodzeniem wzniesionym przez użytkownika wieczystego.
3.Ujawnione są w księdze wieczystej KW 15508.
4.Przedmiotem sprzedaży są 4 nieruchomości gruntowe zabudowane, wymienione w punkcie 2 niniejszego wykazu, stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LVII/85/2010, z dnia 28.10.2010 roku.
5.Wartość rynkowa nieruchomości gruntowych (bez budynków i budowli) ustalona została przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 57.023,00 zł oraz wartość ustanowionego na nich prawa użytkowania wieczystego w kwocie 40.754,00 zł. Na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, dlatego nabywca uiści na rzecz Gminy Ruciane-Nida kwotę 16.269,00 zł według wyliczenia 57.023,00 – 40.754,00 zł = 16.269,00 zł.
6. Przedmiotowa sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535 ze zmianami).
7.Koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży pokrywa Gmina Ruciane-Nida natomiast koszt aktu notarialnego pokrywa nabywca.
8.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.01.2011 roku do dnia 04.02.2011 roku.
Data powstania: piątek, 14 sty 2011 12:40
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2011 14:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1648 razy