BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację

że w dniu 13 stycznia 2011 r. wpłynął raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalno-pensjonatowego, na działce nr 85/11, obręb Karwica, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Stanisław Mirecki.

Mając na uwadze postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak RDOŚ-28-OON-6635-0011-163/09/ab z dnia 30 lipca 2009 r. oraz opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu znak ZNS-4316/34/09 z dnia 16 lipca 2009 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.

Data powstania: piątek, 14 sty 2011 11:06
Data opublikowania: wtorek, 25 sty 2011 10:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:02
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2923 razy