BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O IV SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 26 stycznia 2011 r. (środa) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  Porządek obrad:

  A. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z III sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 30 grudnia 2010 r.

 5. B. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO - INFORMACYJNA
 6. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na III sesji Rady miejskiej Ruciane - Nida w dniu 30 grudnia 2010 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane - Nida z działalności między sesjami.
 8. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy na 2011 rok:
  • Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej
  • Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia
  • Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki
  • Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego
  • Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisji Rewizyjnej

 9. C. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Ruciane - Nida na lata 2011 - 2012
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Ruciane - Nida na rok 2011
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2012

  D. STATUTOWE ELEMENTY OBRAD:
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ruciane - Nida
Waldemar Kukiełko

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 21 sty 2011 11:27
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2011 11:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lut 2011 12:40
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1845 razy