BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ObwieszczenieNa podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie

podaje do publicznej wiadomości informację

że do tut. Urzędu wpłynęło wyjaśnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie żeglarskiej mini przystani ekologicznej „Ekomarina” wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów w miejscowości Kamień, nr działki 40/6, obręb Iznota, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Mazury PTTK sp. z o.o., ul. Staromiejska 1, 10-950 Olsztyn.

W związku z powyższym zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pokój nr 3.

Data powstania: poniedziałek, 31 sty 2011 14:11
Data opublikowania: poniedziałek, 31 sty 2011 15:29
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 lut 2011 09:50
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1927 razy