BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GN-7624/1/11
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn


Na podstawie art. 106 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./, w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) a także § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zwracam się z prośbą o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działająca w imieniu POLKOMTEL S.A.

Data powstania: czwartek, 3 lut 2011 12:34
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2011 11:37
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1809 razy