BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

GN-7624/1/11
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Zgodnie z art. 21 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zawiadamia, że dnia 27 stycznia 2011 r. wpłynął wniosek złożony przez Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającą w imieniu POLKOMTEL S.A. , dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem przedsięwzięcia jest Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działająca w imieniu POLKOMTEL S.A.Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Ewentualne uwagi , wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.


Data powstania: czwartek, 3 lut 2011 12:37
Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2011 12:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lut 2011 11:37
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2056 razy