BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji na rok 2017

 

Plan pracy Rady Miejskiej oraz poszczególnych komisji na rok 2017

 

TERMIN

TEMATYKA POSIEDZEŃ

MATERIAŁY

PRZEDSTAWIA

I KWARTAŁ

 

Terminy sesji:

15 lutego 2017 r.

(środa) godz. 1300

 

29 marca 2017 r.

(środa) godz. 1300

1 .Zatwierdzenie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na 2017 rok.

2. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok.

3. Wdrażanie reformy oświaty w gminie.

4. Działalność Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

- koncepcja przekształcenia w spółkę.

5. Sezon turystyczny w 2017 roku:

- promocja gminy,

- funkcjonowanie Informacji Turystycznej,

- propozycje imprez kulturalnych i turystycznych - kalendarz wydarzeń gminnych,

- propozycje wypoczynku dla dzieci i młodzieży,

- bezpieczeństwo podczas wakacji.

6. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

Przewodniczący komisji

Przewodniczący Rady Miejskiej

ZEOSiP, dyrektorzy szkół.

Kierownik ZUK-u

 

Burmistrz Mig

II KWARTAŁ

 

 

Terminy sesji:

 

26 kwietnia 2017 r.

(środa) godz. 1300

 

31 maja 2017 r.

(środa) godz. 1300

 

28 czerwca 2017 r.

(środa) godz. 1300

1, Sprawozdanie z działalności za 2016 rok:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie

- Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruciane-Nida za 2016 rok:

- absolutorium dla Burmistrza MiG.

3.Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

- współpraca z Komisariatem Policji w Rucianem-Nidzie,

- współpraca z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w Rucianem-Nidzie

oraz stan przygotowania do akcji ratowniczych.

4.Analiza stanu mienia komunalnego Gminy Ruciane-Nida.

5.Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- stanu nawierzchni dróg,

- oświetlenia ulicznego,

- jakości oznakowania pod względem turystycznym.

6. Przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy

Ruciane-Nida :

- gospodarka odpadami komunalnymi,

- segregacja odpadów (edukacja społeczna).

7. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

Dyrektor M-G OPS

Dyrektor DK

Skarbnik Gminy

 

Burmistrz MiG

Komendant Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie

 

Kierownik Ref. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego
i Ochrony Środowiska

III KWARTAŁ

 

Terminy sesji:

Lipiec – nie planuje się sesji.

 

30 sierpnia 2017 r.

(środa) godz. 1300

 

27 września 2017r.

(środa) godz. 1300

1.Informacja o realizacji budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2017 r.

2.Podsumowanie konkursu „Najładniejsza posesja w Gminie Ruciane-Nida”

- wręczenie nagród laureatom.

3.Funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie Gminy Ruciane-Nida – stan

przygotowania do nowego roku szkolnego 2017/2018.

5.Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

Skarbnik Gminy

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ładu Przestrzennego

 

ZEOSiP, dyrektorzy szkół.

IV KWARTAŁ

 

Terminy sesji:

25 października 2017r.

(środa) godz. 1300

 

29 listopada 2017r.

(środa ) godz. 1300

 

28 grudnia 2017r.

(środa) godz. 1300

1.Informacja o analizie oświadczeń majątkowych za 2016 rok

2.Stan realizacji inwestycji oraz planowane zadania remontowe i inwestycyjne

w 2018 roku.

3. Uchwalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

4. Uchwalenie budżetu gminy Ruciane-Nida na 2018 rok.

5. Rozpatrzenie bieżących projektów uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz MiG

Kier. Ref. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

 

Kier. Ref. Finansowego

Skarbnik Gminy

 
P L A N P R A C Y
KOMISJI ROLNICTWA I ŁADU PRZESTRZENNEGO
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA NA 2017 ROK.

 

 

1. Opracowanie planu pracy na rok 2017. 

2. Zmiana regulaminu i ogłoszenie konkursu: „ Najładniejsza posesja w gminie Ruciane-Nida”.  

3. Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- stanu nawierzchni,

- oświetlenia ulic,

- jakości oznakowania pod względem turystycznym.

4. Stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy.

5. Opiniowanie projektu budżetu na rok 2018.

6. Przystąpienie do opracowania planu pracy komisji na 2018 rok.

 

Stałym punktem porządku każdego posiedzenia komisji jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących gospodarki gruntami oraz rozpatrywanie podań i wniosków skierowanych do komisji.

 

 

Plan pracy Komisji Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki

Rady Miejskiej Ruciane-Nida na 2017 rok

 

1 KWARTAŁ

A. Działalność turystyczna Gminy w roku 2016 – analiza

B. Promocja Gminy w roku 2017- propozycja wspólnego projektu promocyjnego z przedsiębiorcami oraz podmiotami zainteresowanymi.

C. Sprawy bieżące.

2 KWARTAŁ

A. Referat sprawozdawczy z rozmiaru działalności rybackiej na terenie Gminy.

B. Ponowna analiza możliwości wyłączenia akwenów pod łowiska komercyjne.

C. Segregacja śmieci – propozycje edukacji społecznej np. w formie prelekcji szkolnych lub zajęć wyjazdowych.

D. Sprawy bieżące.

3 KWARTAŁ

A. Analiza projektów tworzonych pod kątem turystycznego zagospodarowania Gminy.

B. Wskazanie możliwości oraz sposobu wykorzystania sieci bunkrów oraz wieży ciśnień w turystycznym zagospodarowaniu Rucianego-Nidy.

C. Analiza stanu obiektów turystycznych; głównie ścieżek rowerowych i tras narciarskich, sposobu ich oznakowania, utrzymania w należytym stanie technicznym.

D. Sprawy bieżące.

4 KWARTAŁ

A. Analiza wykonania zadań z zakresu utrzymania czystości w sezonie letnim na terenie Gminy.

B. Zapoznanie się ze stanem lasów gminnych – ich potrzebami hodowlanymi, jak również z potrzebami Gminy na surowiec drzewny.

C. Rozwiązania alternatywne do obowiązującej uchwały w sprawie bezpańskich zwierząt.

D. Sprawy bieżące.

 

Stałym punktem posiedzeń komisji jest opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej

oraz rozpatrywanie podań i wniosków skierowanych do komisji.

 

 

P L A N P R A C Y
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ
RUCIANE-NIDA NA ROK 2017.

 

 1. Zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 rok.

 2. Wykonywanie kontroli zleconych przez Radę.

 3. Badanie zasadności zarzutów zawartych w skargach skierowanych do rozpatrzenia przez komisję.

 1. Ocena wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok.

 2. Przygotowanie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok.

 3. Złożenie wniosku do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia

          absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida po uprzednim zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę

          Obrachunkową w Olsztynie.

 1. Analiza informacji z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2017r.

 

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI EKONOMICZNO – GOSPODARCZEJ

RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA NA ROK 2017

I KWARTAŁ

 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2017r..

 2. Opiniowanie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 3. Zadłużenie osób fizycznych i prawnych wobec Gminy Ruciane-Nida, wg stanu na dzień 31.12.2016r. (ściągalność zadłużeń).

 4. Sprawy bieżące.

II KWARTAŁ

 1. Przegląd stanu mienia komunalnego.

 2. Analiza wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok.

 3. Plan działania Zakładu Usług Komunalnych na sezon letni.

 4. Działalność jednostek OSP na terenie Gminy Ruciane-Nida oraz stan przygotowania do akcji ratowniczych.

 5. Sprawy bieżące.

III KWARTAŁ

 1. Wykonanie budżetu Gminy Ruciane-Nida za I półrocze 2017 r..

 2. Sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za I półrocze 2017 roku.

 3. Wnioski Komisji do projektu budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2018 rok.

 4. Sprawy bieżące.

IV KWARTAŁ

 1. Ustalenie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.

 2. Projekt budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2018 rok - uwagi i wnioski Komisji.

 3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.

 4. Sprawy bieżące.

 

Stałym punktem każdego posiedzenia komisji jest opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 – 2025

 

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU

RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA NA 2017 ROK

 

I KWARTAŁ

1. Ustalenie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2017 rok.

2. Oferta zajęć podczas ferii zimowych 23.01- 05.02.2017r.

3. Plan pozyskania środków zewnętrznych na oświatę, kulturę i sport przez gminę i gminne jednostki.

4. Oferta domu kultury na 2017 rok.

5. Projekt kalendarza wydarzeń gminnych w 2017 roku.

6. Informacja Burmistrza na temat działalności Komisji AA

7. Analiza wykonania budżetu za 2016 rok.

8. Zmiany gminnych przepisów prawa oświatowego.

9. Sprawy bieżące:

-opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał, będących przedmiotem działalności komisji,

- wyjazdy i konsultacje w szkołach, placówkach kultury i sportu,

- omawianie i podejmowanie działań bieżących.

 

II KWARTAŁ

1. Projekty organizacji placówek oświatowych na rok szkolny 2017/2018.

2. Organizacja gminnej olimpiady sportowej szkół.

3. Analiza i ocena funkcjonowania Domu Kultury i świetlic.

4. Informacja na temat realizacji planu pozyskania środków zewnętrznych.

5. Sprawy bieżące:

- opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał, będących przedmiotem działalności komisji

- wyjazdy i konsultacje w szkołach, placówkach kultury i sportu

- omawianie i podejmowanie działań bieżących.

 

III KWARTAŁ

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku ze szczególnym uwzględnieniem działów oświata, kultura i sport.

2. Stan przygotowań szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego 2017/2018.

3. Ocena funkcjonowania dowozu uczniów do szkół.

4. Ocena „akcji letniej”.

5. Informacja na temat realizacji planu pozyskania środków zewnętrznych.

6. Sprawy bieżące:

- opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał, będących przedmiotem działalności komisji

- wyjazdy i konsultacje w szkołach, placówkach kultury i sportu

- omawianie i podejmowanie działań bieżących.

 

IV KWARTAŁ

1. Przygotowanie propozycji do planu pracy komisji na 2018 rok.

2. Analiza i opiniowanie projektu budżetu gminy na 2018 rok.

3. Informacja o najważniejszych wydarzeniach i osiągnięciach kulturalnych, sportowych i turystycznych w 2017 roku.

4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2017rok.

5. Informacja na temat realizacji planu pozyskania środków zewnętrznych.

6. Sprawy bieżące:

- opiniowanie materiałów sesyjnych i projektów uchwał, będących przedmiotem działalności komisji,

- wyjazdy i konsultacje w szkołach, placówkach kultury i sportu,

-omawianie i podejmowanie działań bieżących.

 

 

 

P L A N P R A C Y

KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH, BEZROBOCIA I OCHRONY ZDROWIA

RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA NA ROK 2017.

 

I KWARTAŁ

1. Opracowanie planu pracy komisji na 2017 rok.

2. Informacja na temat prac interwencyjnych i robót publicznych w 2016 r. oraz plany na rok 2017:

- zasady i kryteria zatrudniania,

- liczba osób zatrudnionych w 2016 roku, planowane zatrudnienie w 2017r.,

- wykorzystane środki finansowe w 2016 roku, planowane na 2017 rok.

3. Funkcjonowanie Przychodni Zdrowia przy ul. Polnej w Rucianem-Nidzie.

4. Sprawy bieżące komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności komisji.

II KWARTAŁ

1.Informacja o działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie za 2016 rok.

2. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016r. w zakresie zadań objętych działalnością komisji.

3. Sprawy bieżące komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności komisji.

III KWARTAŁ

1.Sprawozdanie z realizacji:

-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

-Zapobiegania Przemocy w Rodzinie

wraz z informacją na temat wykorzystania środków finansowych na powyższe programy w 2016r.

2. Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. w zakresie zadań komisji.

3. Sprawy bieżące komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności komisji.

IV KWARTAŁ

1.Informacja na temat podstawowej opieki zdrowotnej w Rucianem-Nidzie.

2. Sprawy bieżące komisji, w tym opiniowanie projektów uchwał z zakresu działalności komisji. 

 

Data powstania: piątek, 4 lut 2011 08:05
Data opublikowania: środa, 9 lut 2011 12:41
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 7381 razy