BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O V SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 28 lutego 2011 r. (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się V sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  Porządek obrad:

  A. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 26 stycznia 2011 r.

 5. B. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO - INFORMACYJNA
 6. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na IV sesji Rady miejskiej Ruciane - Nida w dniu 26 stycznia 2011 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane - Nida z działalności między sesjami.
 8. Budżet Gminy na 2011 rok:
  • odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  • odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady,
  • odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przez przewodniczącego Komisji Ekonomiczno - Gospodarczej,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu,
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  • głosowanie nad uchwałą budżetową.

 9. C. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA
 10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • odwołania Skarbnika Gminy,
  • Programu Współpracy Gminy Ruciane - Nida z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011 - 2013,
  • gospodarki gruntami.

  D. STATUTOWE ELEMENTY OBRAD:
 11. Wnioski i interpelacje radnych.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ruciane - Nida
Waldemar Kukiełko

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 17 lut 2011 13:23
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2011 13:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2278 razy