BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GN-7624/1/11
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

W odpowiedzi na pismo znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 10 lutego 2011 (data wpływu) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie na podstawie art. 98 § 1 w związku z art. 106 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wnosi o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Określony w piśmie termin 7 dni do przedłożenia następujących dokumentów:
1. kwalifikacji przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
2. sformułowania wniosku zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
3. karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
4. aktualnego upoważnienia wnioskodawcy do występowania w imieniu inwestora
jest niemożliwy do zachowania, albowiem dokumenty określone w wezwaniu może przedłożyć jedynie inwestor, do czego został on już zobowiązany, z jednoczesnym wyznaczeniem siedmiodniowego terminu. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów od wnioskodawcy prześle je niezwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z prośbą o podjęcie postępowania.
Data powstania: poniedziałek, 21 lut 2011 11:24
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 mar 2011 09:05
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1765 razy