BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na II Warsztaty dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Ruciane – Nida, dn. 21 / 02 / 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w II Warsztatach dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida
(Sala nr 4).
Termin: 04 / 03 / 2011r. (Piątek, godz. 10.00).

Celem II Warsztatów jest identyfikacja problemów, wizji i celów rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Przeprowadzenie II Warsztatów przy udziale przedstawicieli różnych środowisk umożliwi wnikliwe przeanalizowanie problemów i opracowanie wizji ich skutecznego rozwiązywania lub zapobiegania. W dalszej kolejności realizowany będzie: III Warsztat (Założenia wdrożeniowe, monitoring i ewaluacja - zarys problemów społecznych, system zarządzania gminną strategią).

Zamierzeniem Gminy Ruciane – Nida jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Warsztaty są jednym z etapów procesu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida. Kolejne etapy to:
1) Opracowanie wersji roboczej strategii.
2) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
3) Konsultacje społeczne strategii.
4) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską Ruciane – Nida.
5) Uchwalenie strategii.
Warsztaty będą prowadzone przy udziale pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii są: Krystyna Rudol – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie (tel. 087 425-44-38) oraz Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, k.syta@ruciane-nida.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Zbigniew Janusz Opalach

Poniżej informacja z I Warsztatów

Ruciane – Nida, dn. 21 / 02 / 2011r.


Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12 – 220 Ruciane – Nida
Tel. 087 423-10-36 / Fax. 087 425-44-56
e-mail umig@ruciane-nida.pl


Informacja z I Warsztatów
dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Ruciane – Nida


Dnia 18.02.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida w godz. 10.00 – 12.30 przeprowadzono I Warsztaty poświecone opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida. W warsztatach uczestniczyło 16 osób, w tym 2 pracowników Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przedmiotem I Warsztatów było:
1) Przeanalizowanie sytuacji społecznej na terenie Gminy Ruciane – Nida;
2) Sporządzenie mapy zasobów Gminy Ruciane – Nida.

Uczestnicy warsztatów próbowali znaleźć odpowiedz na następujące pytania:
1) Jak postrzegamy sytuację społeczną w Gminie?
2) Jakie zjawiska zaliczamy do problemów społecznych? Które są ważne?
3) Jakie są przyczyny problemów?
4) Jakie są zasoby społeczne? Czym dysponujemy?

Uczestnicy warsztatów wśród głównych problemów społecznych gminy wyróżnili:
• bezrobocie,
• alkoholizm, w tym ukryty,
• niewydolność wychowawczą rodziców,
• niezadowalającą współpracę rodziców ze szkołami przejawiającą się m.in. poprzez nie uczestniczenie w wywiadówkach szkolnych,
• niewystarczającą ofertę spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
• wyludnianie się gminy,
• „małe perspektywy rozwoju” dla młodych ludzi,
• małą kreatywność, niewystarczające zaangażowanie mieszkańców w życie gminy, brak lokalnych liderów społecznych.

ZASOBY GMINY RUCIANE – NIDA
Zasoby instytucjonalne:
1) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
2) Urząd Miasta i Gminy;
3) Szkoły podstawowe (3);
4) Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące;
5) Przedszkole;
6) Technikum;
7) Dom Kultury;
8) Policja;
9) Nadleśnictwo Maskulińskie;
10) Zakład Usług Komunalnych;
11) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc chłopska”;
12) Banki;
13) Parafie Rzymskokatolickie (3);
14) Parafia Ewangelicko – Augsburska (Wejsuny);
15) Kościół Staroobrzędowców w Wojnowie;
16) Cerkiew i Zakon Prawosławny w Wojnowie;
17) Rady parafialne (3);
18) Rady sołeckie i osiedlowe (19);
19) Chór emerytów działający przy Domu Kultury;
20) Koło Emerytów i Rencistów (2);
21) Ochotnicze Straże Pożarne (4);
22) Koła łowieckie;
23) Świetlice (grupy terapeutyczne);
24) Caritas (3);
25) PAN Popielno;
26) Mazurski Park Krajobrazowy;
27) Kluby sportowe, w tym uczniowskie;
28) Dom Pomocy Społecznej „BETEZDA”;
29) Przedsiębiorcy.
Zasoby infrastrukturalne:
1) Świetlice socjoterapeutyczne;
2) Świetlice wiejskie i osiedlowe;
3) Sala widowiskowa w Domu Kultury;
4) Wiejskie Centra Kultury (Ładne Pole, Wygryny, Wejsuny);
5) Biblioteki, w tym przyszkolne;
6) Pracownie komputerowe przyszkolne;
7) Sale gimnastyczne;
8) Stadion, boiska;
9) Muzeum w Praniu, Izba Regionalna w Wejsunach, Osada Kulturowa w Kadzidłowie;
10) Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie;
11) Galindia w Iznocie;
12) Klasztor w Wojnowie, inne zabytki;
13) Śluza na Guziance, prom na Wierzbie, fortyfikacje wojenne wokół Rucianego – Nidy;
14) Wypożyczalnie sprzętu wodnego;
15) Pola namiotowe/biwakowe;
16) Szlaki rowerowe, piesze, wodne;
17) Plaże.
Zasoby naturalne:
1) Bogactwo flory i fauny.
2) Lasy,
3) Jeziora i rzeki.
4) Rezerwaty przyrody.
5) Natura 2000.
6) Mazurski Park Krajobrazowy.
7) Leśny Kompleks Promocyjny.
8) Rolnictwo ekologiczne.
9) Pomniki przyrody.Opracował: Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (Tel. 087 425-44-37, e-mail k.syta@ruciane-nida.pl).
Data powstania: wtorek, 22 lut 2011 09:50
Data opublikowania: środa, 23 lut 2011 13:07
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2011 07:18
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2607 razy