BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

GN-7624/1/11
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg

W odpowiedzi na pismo znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 10 lutego 2011 (data wpływu) oraz WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 24 lutego 2011 r. (data wpływu) Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wnosi o podjęcie postępowania dotyczącego wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, jednocześnie przesyłając następujące dokumenty:
1. kwalifikację przedsięwzięcia, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.)
2. sformułowanie wniosku zgodnie z odpowiednimi zapisami ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
3. kartę informacyjnej przedsięwzięcia sporządzonej z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
4. aktualne upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu inwestora


Data powstania: poniedziałek, 28 lut 2011 14:59
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 mar 2011 07:18
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2026 razy