BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku, Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 16, o powierzchni użytkowej 56,15 m2, położonego na IV piętrze 24-lokalowego budynku mieszkalnego nr 8 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kolejowej, składającego się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy o pow. 3,28 m2, Wraz ze sprzedażą przedmiotowego lokalu następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału wielkości 56,15/1028,36 części w działce ozn. nr geod. 205/3, o pow. 531 m2, na której posadowiony jest budynek mieszkalny nr 8. Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży jest bez obciążeń, ujawniona w KW 18454.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 80.000,00 zł ( w tym lokal 98,80% i udział w gruncie 1,20% ), wadium wynosi 15.000,00 zł.
Publiczny przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2011 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium przelewem lub gotówką w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2011 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium do dnia 6 maja 2011 roku włącznie ( pokój nr 2 w tut. UMiG).
2. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu.
3 Ustalona w przetargu cena sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 jest zwolniona z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
4. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego, koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży i będzie wnosił przez okres trwania użytkowania wieczystego udziału w gruncie opłatę roczną stanowiącą 1% wartości tego udziału ponadto jest zobowiązany wnieść pierwszą opłatę wynoszącą 25% wartości tego udziału + 23% VAT.
5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawi się bez usprawiedliwienia w określonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, w celu zawarcia umowy sprzedaży, Gmina Ruciane-Nida może odstąpić od zawarcia umowy kupna-sprzedaży lokalu, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
8. Bliższych informacji na temat przetargu można zasięgnąć w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4, pokój nr 2, tel. 87/4231036 w 52 lub 87/4254452, fax 87/4254456.

Data powstania: piątek, 25 mar 2011 11:23
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2011 13:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 12 maj 2011 12:24
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2338 razy