BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zaproszenie na IV Warsztaty dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Ruciane – Nida, dn. 21 / 03 / 2011 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nidazaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w IV Warsztatach dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida
(Sala nr 4).
Termin: 04 / 04 / 2011r. (Poniedziałek, godz. 10.00).


Celem IV Warsztatów jest określenie działań ukierunkowanych na rozwiązywanie / zapobieganie problemów społecznych oraz zasad monitorowania realizacji przyszłej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.


Przeprowadzenie IV Warsztatów przy udziale przedstawicieli różnych środowisk umożliwi określenie celów rozwoju i skutecznych metod rozwiązywania problemów społecznych.

Zamierzeniem Gminy Ruciane – Nida jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.


Warsztaty są jednym z etapów procesu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida. Kolejne etapy to:
1) Opracowanie wersji roboczej strategii.
2) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
3) Konsultacje społeczne strategii.
4) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską Ruciane – Nida.
5) Uchwalenie strategii.

Warsztaty będą prowadzone przy udziale pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii są: Krystyna Rudol – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie (tel. 087 425-44-38) oraz Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, k.syta@ruciane-nida.pl).Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz OpalachRuciane – Nida, dn. 21 / 03 / 2011r.


Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12 – 220 Ruciane – Nida
Tel. 087 423-10-36 / Fax. 087 425-44-56
e-mail umig@ruciane-nida.pl


Informacja z III Warsztatów
dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta i Gminy Ruciane – Nida


Dnia 18.03.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane – Nida w godz. 10.00 – 13.30 przeprowadzono III Warsztaty poświecone opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida. W warsztatach uczestniczyło 20 osób, w tym 2 pracowników Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Otwarcia Warsztatów dokonał Pan Zbigniew Janusz Opalach – Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Przedmiot II Warsztatów było określenie wizji oraz celów rozwoju w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Uczestnicy warsztatów odpowiedzieli na następujące pytania:
1) Jak wyobrażam sobie Gminę za 20-30 lat?
2) Co stanowi główne problemy społeczności i jak je rozwiązujemy?
3) Jakie czynniki stanowią zagrożenie dla rozwoju społecznego i jak ograniczamy ich wpływ?

Wizja Rucianego -Nidy za 20 lat:
• Gmina czysta, kolorowa, ukwiecona, z dużą ilością miejsc zielonych, gdzie rodziny będą mogły się spotykać, integrować się.
• Gmina bezpieczna, bez patologii i przestępczości.
• Mieszkańcy są aktywni zawodowo, potrafią i nie boją się podejmować pracę, tworzyć swoje firmy.
• Gmina z rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, rekreacyjno – sportową, zdrowotną (sanatorium), usługową.
• Gmina skomunikowana wewnętrznie i z resztą regionu.
• Młodzi ludzie zostają w Gminie bo mają pracę, mieszkania, perspektywy na przyszłość.
• Osoby starsze mają zapewnioną opiekę i zagospodarowany czas wolny.
• Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe współpracują ze sobą na rzecz osób potrzebujących.
• Mieszkańcy są pomocni i życzliwi dla siebie, są aktywni, chętnie podejmują wspólne działania na rzecz lokalnego środowiska.
• Z pomocy społecznej i innych, korzystają mieszkańcy, którzy faktycznie jej potrzebują.
• Mieszkańcy mają zapewniony dostęp do bazy usług specjalistycznych (np. ośrodek terapii uzależnień).
• Rozwinięta oświata i kultura, z bogatą i atrakcyjną ofertą zajęć pozarządowych dla dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych, osób niepełnosprawnych.
• Gmina bogata zasobna, w której nie brakuje pieniędzy na wsparcie mieszkańców.

PROBLEM GŁÓWNY:
NIEZADAWALAJĄCA JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY RUCIANE – NIDA.

CEL GŁÓWNY:
POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY RUCIANE – NIDA.

CELE PRIORYTETOWE:
I. Zwiększenie liczby osób pracujących, wykwalifikowanych, kreatywnych i przedsiębiorczych.
I.1. Dostosowanie kwalifikacji zawodowych mieszkańców do potrzeb lokalnego rynku pracy.
I.2. Stworzenie systemu wsparcia dla przedsiębiorców.
I.3. Kształtowanie i promowanie postaw przedsiębiorczych.
II. Pobudzenie mieszkańców do działania, wzrost integracji społecznej.
II.1. Poprawa współdziałania instytucji lokalnych w sferze społecznej (przygotowanie instytucji, wymiana informacji).
II.2. Wzrost liczby należycie przygotowanych liderów społecznych.
II.3. Wzmocnienie więzi społecznych (zaufanie, odpowiedzialność) oraz postaw aktywnych.
III. Wspieranie podstawowych funkcji rodziny / Lepsze funkcjonowanie dzieci, rodziców i innych członków rodziny.
III.1. Zapobieganie i ograniczenie problemów dotykających rodziny (bezrobocie, patologie, ubóstwo, niezaradność, izolacja).
III.2. Wzmacnianie kompetencji rodzicielskich.
III.3. Wsparcie potrzeb oraz zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
IV. Wzrost integracji osób starszych i niepełnosprawnych.
IV.1. Poprawa opieki i zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych i niepełnosprawnych.
IV.2. Zapewnienie lepszych warunków dla aktywności i rozwoju osób niepełnosprawnych.
IV.3. Wzrost świadomości i akceptacji społeczeństwa względem osób starszych i niepełnosprawnych.
Data powstania: wtorek, 22 mar 2011 08:30
Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 08:35
Data przejścia do archiwum: środa, 6 kwi 2011 09:11
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1832 razy