BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 marca 2011r. (środa) o godz. 16:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie VI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
  Porządek obrad:

  A. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z V sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2011r.

 5. B. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO - INFORMACYJNA
 6. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na V sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 lutego 2011r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane - Nida z działalności między sesjami.
 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej na 2011 rok.
 9. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia Rady Miejskiej.

 10. C. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA
 11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zmian w Regulaminie Rady Miejskiej,
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności,
  • obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody,
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ruciane-Nida na 2011r.,
  • gospodarki gruntami.

  D. STATUTOWE ELEMENTY OBRAD:
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ruciane - Nida
Waldemar Kukiełko

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 13:33
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 13:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2011 14:14
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1728 razy