BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Zawiadomienie o zwołaniu I nadzwyczajnej (VII kolejnej) sesji Rasy Miejskiej Ruciane-Nida

Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida

RM.0052.08.2011
Ruciane-Nida, 11 kwietnia 2011r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 18 kwietnia 2011r. (poniedziałek) o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie I nadzwyczajną (VII kolejną), sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały:
- w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,
- w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

5. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Waldemar Kukiełko
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: środa, 13 kwi 2011 11:53
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2011 12:04
Data przejścia do archiwum: środa, 20 kwi 2011 08:05
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2532 razy