BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie Ogłasza nabór na stanowisko księgowego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie w wymiarze etat - pełny.
1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonania pracy);
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , 12-220 Ruciane-Nida tel.87 4263230
Wymiar czasu pracy; etat - pełny
Rodzaj umowy; umowa o pracę

2. Określenie stanowiska urzędniczego;
Księgowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w art.45, ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z dnia 30.06.2005 r. z późn.zm.)
Wymagania niezbędne:

1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie byłą karana za przestępstwa umyślne:
4) spełnia jeden z poniższych warunków;
a) wykształcenie wyższe ekonomiczne o specjalności: rachunkowość, finanse i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości (mile widziana praca w jednostkach budżetowych)
d) Posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy
1)Znajomość zagadnień z rachunkowości budżetowej.
2) biegła znajomość obsługi komputera.
3) Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości
4) Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
2) Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej
3) Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników
4) Sporządzanie sprawozdań finansowych
5) Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS
6) Przygotowanie dokumentów do księgowania, segregacja,
7) Znajomość obsługi programów podstawowych
8) Przygotowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum.
9)) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową jednostki
10) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego
6. Wymagane dokumenty:
• Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem
• List motywacyjny
• CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz U.Nr 133, poz.883)
• Kwestionariusz osobowy
• Dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów)
• Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „konkurs na stanowisko księgowego M- GOPS Ruciane-Nida w terminie do dnia 04.05.2011 r. na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
12-220 Ruciane-Nida, ul. Al. Wczasów 4
Aplikacje, które wpłyną do M-GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie BIP (www.bip.ruciane-nida.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida ul. Al. Wczasów 4
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2001 Nr 142,poz.1593 z późn.zm.)

8. Pozostałe zobowiązania:
1. Kandydaci zobowiązani są do poddania się rozmowie kwalifikacyjnej
2. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.


Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2011 13:24
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2011 13:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 6 maj 2011 07:21
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2750 razy