BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE NA SESJĘ

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM.0052.09.2011 Ruciane-Nida, 19 kwietnia 2011r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień
28 kwietnia 2011r. (czwartek) o godz. 1600 w świetlicy osiedlowej przy
ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie VIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia
30 marca 2011r. oraz z I nadzwyczajnej (VII kolejnej) sesji w dniu 18 kwietnia 2011r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

5. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na VI sesji Rady Miejskiej
Ruciane-Nida w dniu 30 marca 2011r.

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przygotowanie Gminy Ruciane-Nida do sezonu turystycznego.

8. Informacja dotycząca spraw związanych z zabezpieczeniem p. poż. i
funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

9. Uzupełnienie składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Bezrobocia i
Ochrony Zdrowia oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.

C. Część uchwałodawcza :

10. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- wyrażenia zgody na przyjęcie porozumienia dotyczącego powierzenia gminie
Ruciane-Nida zadań z zakresu administracji rządowej,
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:

11. Interpelacje i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.
Data powstania: czwartek, 21 kwi 2011 14:09
Data opublikowania: czwartek, 21 kwi 2011 14:22
Data przejścia do archiwum: środa, 4 maj 2011 10:11
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1912 razy