BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Położenie nieruchomości - Ukta Numer księgi wieczystej – KW 13285 Opis nieruchomości: działka budowlana nie zabudowana przeznaczona pod usługi turystyczne, niżej wymieniona: - ozn. nr geod. 197/10 , o pow. 1.801 m2, cena wywoławcza wynosi 37.500,00 zł, wadium wynosi 3.750,00 zł,
Na podstawie art. 28 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2000 roku Dz. U Nr 46, poz. 543 ze zmianami) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
Położenie nieruchomości - Ukta
Numer księgi wieczystej – KW 13285
Opis nieruchomości: działka budowlana nie zabudowana przeznaczona pod usługi turystyczne, niżej wymieniona:
- ozn. nr geod. 197/10 , o pow. 1.801 m2,
cena wywoławcza wynosi 37.500,00 zł, wadium wynosi 3.750,00 zł,

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 grudnia 2004 roku, o godzinie 10.00, w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przy Al. Wczasów 4.

1. W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 17 grudnia 2004 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokoj nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Do ceny sprzedaży ustalonej w drodze przetargu zostanie doliczony 22% podatek VAT. Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że ono nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
6.W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca przy spisywaniu notarialnej umowy kupna-sprzedaży winien liczyć się ze skutkami art. 3 (prawo pierwokupu) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Data powstania: poniedziałek, 22 lis 2004 11:52
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lis 2004 11:56
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2004 11:55
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2881 razy