BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na ławników do Sądu Rejonowego w Piszu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

- posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

- Jest nieskazitelnego charakteru,

- ukończył 30 lat,

- jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku

- nie przekroczył 70 lat,

- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Zgłoszenia na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której dołączyć należy:

* listę 25 osób popierających kandydaturę, zawierającą: imię i nazwisko, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis osoby popierającej,

* 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

* informacje z Krajowego Rejestru karnego,

* oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

* zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - DO 30 CZERWCA 2011R.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, tel. 87 42 54 430.

Data powstania: środa, 8 cze 2011 07:30
Data opublikowania: środa, 8 cze 2011 07:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lip 2011 14:39
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1972 razy