BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie.

Ruciane-Nida, dnia 14 czerwca 2011r.I. Określenie stanowiska urzędniczego:

Stanowisko: informatyk
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Rodzaj umowy o pracę: po 3-miesięcznym okresie próbnym możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony

II. Niezbędne wymagania w odniesieniu do kandydata:

1) posiada obywatelstwo polskie i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
2) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
3) nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie;
4) wykształcenie wyższe w zakresie informatyki;
5) co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku informatyka lub pokrewnym;
6) znajomość na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych:
MS Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7, Linux; Novell
Oraz zagadnienia związane z lokalnym i globalnym zarządzaniem stacjami roboczymi poprzez Windows Serwer 2008
7) programowania w:
a) językach obiektowych takie jak: C++, Visual C++, Python, Visual Basic, Delhi
b) językach skryptowych: XML, HTML, PHP, PostScript, LaTex
c) znajomość projektowania i obsługi relacyjnych baz danych MySQL, Microsoft SQL Server 2005 (np. Pervasive, Propublico Ex, EGB)
8) znajomość pakietów programowych:
Płatnik, Micropesel, USC, Bestia, Puma, MS Office, EW Mapa, Google Erhar;
9) utrzymanie i rozwój istniejących oraz nowych systemów informatycznych;
10) dobra znajomość zagadnień związanych z siecią LAN, WAN , MAN w tym rozbudowa sieci, ustawianie rutingów, skanowanie sieci, sposoby zabezpieczeń sieci;
11) archiwizacją danych stacji roboczych, serwerów, baz danych itp.;
12) znajomość zagadnień z zakresu podpisów elektronicznych i podpisów certyfikowanych;

III. Wymagania dodatkowe w odniesieniu do kandydata:

1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;
2) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
3) komunikatywność, samodzielność, dyspozycyjność;
4) obsługa programów graficznych;
5) umiejętność tworzenia stron internetowych;
6) prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres podstawowych obowiązków:

1) prowadzenie spraw związanych z administracją informatycznej sieci wewnętrznej Urzędu;
2) administrowanie serwerami i stacjami roboczymi;
3) dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego;
4) wykonywanie przeglądów systemów operacyjnych Windows, Linux;
5) instalowanie systemów i programów komputerowych;
6) dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych;
7) zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów;
8) zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej licencji oprogramowania na każdym stanowisku pracy;
9) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem stroną internetową i pocztą elektroniczną Urzędu;
10) prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem prawidłowości działania sprzętu komputerowego Urzędu;
11) analizowanie stanu i przygotowywanie wniosków w sprawie wyposażenia Urzędu w sprzęt komputerowy i oprogramowanie;
12) współpraca w zakresie opracowywania wniosków o fundusze unijne;
13) prowadzenie spraw z zakresu obsługi elektronicznej komunikacji z Głównym Urzędem Statystycznym;
14) prowadzenie podstawowych szkoleń pracowników Urzędu w zakresie informatyki;
15) wsparcie techniczne w rozwiązywaniu problemów z oprogramowaniem oraz sprzętem.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) curriculum vitae;
2) list motywacyjny;
3) kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem, świadectwa ukończenia szkoły,
4) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy;
5) kserokopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) podpisane własnoręcznie oświadczenie o niekaralności,(kandydat wyłoniony w drodze naboru, zobowiązany będzie przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt),
8) kopia aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku informatyka;
9) oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
10) kserokopia prawa jazdy.

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

Dokumenty należy złożyć do dnia 29 czerwca 2011r.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na konkurs na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, pok. nr 15 (sekretariat)
lub na adres: Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, 12-220 Ruciane-Nida do dnia 29 czerwca 2011r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 87 425 44 30 wew. 34 .

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.


Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Janusz Opalach

Data powstania: wtorek, 14 cze 2011 13:08
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2011 08:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2406 razy