BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U N I E O G R A N I C Z O N Y M

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony z podziałem na części na usługi geodezyjne dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2005 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Jerzy Waszkiewicz – Inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Oferty na części lub całość zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 20 stycznia 2005 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20 stycznia 2005 r. o godz. 10 00 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 i spełniający warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 90 %
- termin wykonania usługi - 10 %Data powstania: wtorek, 4 sty 2005 10:15
Data opublikowania: środa, 5 sty 2005 14:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 sty 2005 12:17
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2996 razy