BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór na Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Ruciane-Nidzie.

Ruciane-Nida, dnia 14 czerwca 2011r.I Miejsce wykonywania pracy

Zakład Usług Komunalnych w Ruciane-Nidzie, ul. Leśna 10.

II Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

Kandydatem może być osoba, która:

1.ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
2.posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3.nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
4.posiada wykształcenie wyższe.
5.posiada co najmniej pięcioletni staż pracy lub co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub co najmniej trzy lata wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

II Wymagania dodatkowe:

1.znajomość obsługi komputera,
2.umiejętność pracy w zespole,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.curriculum vitae,
2.list motywacyjny,
3.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4.kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
5.zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
6.oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7.oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne,(kandydat wyłoniony w drodze naboru, zobowiązany będzie przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskany z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt)
8.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9.własną pisemna koncepcję funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie

V. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kierownik ZUK” lub przesłać za pośrednictwem poczty listem, w terminie do 29.06.2011 roku do godz. 15.00 na adres Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4 pok.15 tel. 0-87 4254430. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy
/-/ Zbigniew Janusz Opalach

Data powstania: wtorek, 14 cze 2011 13:14
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2011 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 lip 2011 08:33
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2393 razy