BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja

o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej w imieniu POLKOMTEL S.A. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, po otrzymaniu pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 r oraz opinii Warmińsko-Mazurski Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r.


ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000, i jednocześnie:

I. Określam:

1. Zgodność z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach teren planowanej inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


1. W celu ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich teren powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych.
Ponadto z analizy informacji zawartych w „Raporcie oddziaływania na środowisko” dołączonego do wniosku wynika, że na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba określenia dodatkowych warunków wykorzystania terenu, gdyż nie może to spowodować kolizji z cennymi wartościami przyrodniczymi.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1. Należy rygorystycznie przestrzegać zaplanowanych pochyleń elektrycznych następujących anten sektorowych: BSA1011 – maksymalnie 9º, BSA1021 – maksymalnie 10º, K741516 – maksymalnie 0º.
Nie stawia się dodatkowych wymagań koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Tego typu inwestycje nie są zaliczane do stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii
przemysłowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na lokalizację modernizowanego pomostu, nie zachodzi obawa transgranicznego oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdzam konieczności:

1. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Nie zachodzi potrzeba ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania na terenie
otaczającym omawianą inwestycję.

2. wykonania kompensacji przyrodniczej.

Nie zachodzi konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nie nakładam obowiązku na Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej w imieniu POLKOMTEL S.A. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

IV. Charakterystykę całego przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do decyzji.


Uzasadnienie

Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działająca w imieniu POLKOMTEL S.A. wystąpiła do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z wnioskiem o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Z danych zawartych w dostarczonych materiałach wynikało, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) może należeć do grupy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane. Po stwierdzeniu spełnienia wymogów ustawowych wniosek inwestora wraz ze stosowną dokumentacją przesłano do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, celem wydania opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia istnieje konieczność sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048)oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 09 lutego 2011 r. wezwała do uzupełnienia wniosku. W odpowiedzi na pismo Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wniósł o zawieszenie postępowania dotyczącego wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na fakt, iż określony w piśmie termin 7 dni do przedłożenia brakujących dokumentów był niemożliwy do zachowania, albowiem dokumenty określone w wezwaniu mógł przedłożyć jedynie inwestor, do czego został zobowiązany, z jednoczesnym wyznaczeniem siedmiodniowego terminu. Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie po otrzymaniu wyżej wymienionych dokumentów od wnioskodawcy przesłał niezwłocznie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie wraz z prośbą o podjęcie postępowania.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 8 marca 2011 r. oraz Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.2 z dnia 7 marca 2011 r. zwrócili się o udzielenie wyjaśnień dotyczących przedmiotowej inwestycji, które to wyjaśnienia otrzymali na piśmie od Inwestora za pośrednictwem tut. Urzędu wraz z kompletem brakującej dokumentacji .
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie pismem znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.3 z dnia 20 kwietnia 2011 r. wyraził opinię iż przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do § 2 ust. 1 pkt 7, jak również do § 3 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a tym samym nie stanowi ona przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227).
Z przedłożonej w sprawie dokumentacji wynika, że po wybudowaniu stacji bazowej na wieży usytuowanej na działce nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida zawieszone zostaną:
1. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1011, pasmo pracy 900/1800MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3120 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 130º, 290º.
2. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1021, pasmo pracy 2000MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3105 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 40,2 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 150º, 280º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 10º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 150 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
3. Trzy anteny sektorowe (K741516, pasmo pracy CDMA) o mocy EIRP wynoszącej 1615 W każda (czyli powyżej 1000 W, a mniej niż 2000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 60º, 180º, 300º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 0º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 70 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
W związku z powyższym planowana inwestycja nie wymaga dokonywania uzgodnień z Warmińsko-Mazurskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Olsztynie w postępowaniu dotyczącym przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem rygorystycznego przestrzegania zaplanowanych pochyleń elektrycznych następujących anten sektorowych: BSA1011 – maksymalnie 9º, BSA1021 – maksymalnie 10º, K741516 – maksymalnie 0º.
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 5 kwietnia 2011 r. poinformowała, iż Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 29 lipca 2010 r. postanowieniem znak RDOŚ-28-WSTE-6613-0001-021/10/JM z dnia 29 lipca 2010 r. wyraził opinię, iż dla planowanego przedsięwzięcia PN. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. sieci PLUS Nr BT 42380 RUCIANE 2, zlokalizowanej na działce nr 87/20, przy ulicy nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia Bocznej, w miejscowości Ruciane-Nida, powiat piski na obszar Natura 2000 – Puszcza Piska (PLB280008).
Ponadto planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z zapisami cyt. wyżej rozporządzenia Rady Ministrów.
Dokonano wnikliwej analizy dokumentacji, uwzględniając szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), w tym rodzaj i charakterystykę, a także skalę oddziaływania przedsięwzięcia ograniczonego lokalnie do miejsca i okresu realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanej działalności, także skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia zarówno na etapie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, nie przewiduje się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji na istniejące walory przyrodnicze i krajobrazowe. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został obszar Natura 2000 oraz nie naruszy spójności sieci Natura 2000.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono ponadto, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. W obrębie planowanego przedsięwzięcia nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) i nie spowodują istotnych zmian w środowisku, jak również nie powinny wpłynąć negatywnie na istniejące walory krajobrazowe.
Uwzględniając brak znaczącego wpływu inwestycji na środowisko i obszar Natura 2000 określono środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wniosku o pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Załącznik Nr 1 do decyzji nr GN-7624/1/11
o uwarunkowaniach środowiskowych
z dnia 17 czerwca 2011 r.

Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia


Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000. Przedmiotowa działka zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida, w sąsiedztwie obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 – Ostoja Piska (PLH280048)oraz w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Puszcza Piska” (kod obszaru: PLB280008) utworzonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, z późn. zm.).
W skład projektowanej stacji bazowej nr BT 42380 RUCIANE 2 wejdą urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane w szafach aparaturowych posadowionych u podstawy wieży oraz anteny sektorowe i anteny paraboliczne zawieszone na wieży kratowej o wysokości 72,5 m.
Dla anten GSM/DCS (A1, A2, A3) równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 2000 W, a nie więcej niż 5000. Dla anten GSM/DCS stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 150 m od środka anteny w osi głównej wiązki promieniowania przy zastosowaniu tiltu w zakresie od 0º do 9º.
Dla anten UMTS (A4, A5, A6) równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 2000 W, a nie więcej niż 5000 W. Dla anten UMTS stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 150 m od środka anteny w osi głównej wiązki promieniowania przy zastosowaniu tiltu w zakresie od 0º do 10º.
Dla anten CDMA (C1, C2, C3) równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 1000 W, a nie więcej niż 2000 W. Dla anten CDMA stwierdzono brak występowania miejsc dostępnych dla ludności w odległości do 70 m od środka anteny w osi głównej wiązki promieniowania przy zastosowania tiltu 0º.
Z przedłożonej w sprawie dokumentacji wynika, że po wybudowaniu stacji bazowej na wieży usytuowanej na działce nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida zawieszone zostaną:
1. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1011, pasmo pracy 900/1800MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3120 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 130º, 290º.
2. Trzy anteny sektorowe (typ BSA1021, pasmo pracy 2000MHz) o mocy EIRP wynoszącej 3105 W każda (czyli powyżej 2000 W, a mniej niż 5000 W) zawieszone na wysokości 40,2 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 30º, 150º, 280º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 10º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 150 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
3. Trzy anteny sektorowe (K741516, pasmo pracy CDMA) o mocy EIRP wynoszącej 1615 W każda (czyli powyżej 1000 W, a mniej niż 2000 W) zawieszone na wysokości 50,5 m n.p.t. (środek anteny) po jednej na azymucie: 60º, 180º, 300º.
Maksymalne planowane pochylenie osi głównych wiązek promieniowania tych anten wynosi: 0º. Wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania w/w anten w odległości nie większej niż 70 m nie występują miejsca dostępne dla ludności.
Data powstania: piątek, 17 cze 2011 12:28
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2011 07:41
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:04
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3699 razy