BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Ruciane-Nida, 13 czerwca 2011r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Ruciane-Nida

OR.0002.12.2011Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 30 czerwca 2011r. ( czwartek ) o godz. 16:00 w świetlicy osiedlowej przy ul. Mazurskiej 13 w Rucianem-Nidzie X sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Proponowany porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie i podpisanie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 2 czerwca 2011r.
4. Przyjęcie porządku obrad (po dokonaniu proponowanych zmian lub uzupełnień).
5. Interpelacje i zapytania radnych.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2010 rok

  1/.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2010r
  2/.Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu.
  3/. Opinia Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu.
  4/. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  5/. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2010 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida
  1/. Przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  2/. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
  3/. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej.
  4/. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.


C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
- zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok,
- gospodarki gruntami.

D. Statutowe elementy obrad:

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 27 cze 2011 15:37
Data opublikowania: poniedziałek, 27 cze 2011 15:44
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 lip 2011 14:53
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1935 razy